Főgondnoki köszöntő presbiter- és diakónusavatás alkalmából

Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban; Tünde, Árpád, Adrienn és Annamária! // Az imént fogadalmat tettetek Krisztus Anyaszentegyházának a szolgálatára, mint presbiter, mint diakónus. // Ezek a tisztségek az új testamentum egyházának a tisztségei, Jézus Krisztus ajándéka a gyülekezetnek.

Rostás Kriszta Tímea: PLANTAGEKERK: A NAGY ÖRÖM, 2020, december hat

A mi kis angyalkánk és Szerénánk húga, Valéria Christina Kaspers 2020 szeptember 29-én született hajnali négy óra ötven perckor, mint 3890 gramm csoda. A nevei latin eredetűek, a Magyar Elektronikus Könytár (mek.hu) jegyzéke szerint, a Valéria erős, egészségest jelent, a Christina (Krisztina) pedig, Krisztushoz tartozót/követőt, vagyis keresztényt. A keresztség sákrámentumában 2020 december 6-án részesült a zwollei Plantagekerk református gyülekezet templomában.

Dr. Berta Balázs és dr. Berta-Érsek Réka kecskeméti levele

Dr. Berta Balázséknak köszönhetjük emberileg a zwollei egyházközség 2017-es alapítását és oroszlánrészük van a szerteágazó, valamint a teljes értékű gyülekezeti szolgálat megszervezésében. Továbbra is szeretjük őket, ragyogjon fölöttük az Alföld csillagos ege és a Hűség! Isten velünk, viszontlátásra.

Hermán M. János lelkipásztor 2020. augusztus 20-i ünnepi megemlékezése

Magyar protestáns hagyományaink körébe tartozó szép ünnepet ülünk most államalapító Szent István királyunk emlékére, amelyhez régóta csatlakozott az újkenyér hálaadó istentisztelete, vagyis a mindennapi kenyerünk megtermelésének és mennyei ajándékozásának az áhítatos alkalma. Sok egyházközségben fonják még évente az aranyló kalászokból a búzakoszorút, benne a kereszttel.

Urbán Ákos gondnok testvérünk köszöntő és megnyitó beszéde Zwolléban a Konfirmációs kikérdezés alkalmával

Németh Gergely és Truczkai Krisztina a konfirmáció alkalmával a szüleik és keresztszüleik által helyettük tett hitvallást sajátították el, és reméljük, hogy egész életükre nézve elkötelezik magukat az Úr Jézus Krisztus követésére. A szeretetben és a békességben végzett munkálkodáshoz Isten az Ő Szent Lelkével ad erőt!

Búcsúzik Németh Piroska presbiter testvérünk

Németh Piroska egyike azon lelkes testvéreinknek, akik a Kőrösi Csoma Program keretében „indultak világgá”, hogy különböző országokban segítsenek a hitélet és a magyarságszolgálat művelődési területén. Társai a 2019-2020-as tanévben: Juhos Barnabás (Hannover), Nyakas Gergő (Adelaide), Ratkovics Petra (Brüsszel) és Varga Adalbert (Sydney). Németh Piroska a zwollei gyülekezet presbitere és férjével, Ádámmal együtt tevékeny támogatója a szervezésben és az ügyek felkarolásában. Piroska a családlátogatásaival, bibliaórák tartásával, írásaival, konfirmációi előkészítő munkájával járvány idején is jelen volt és van, amint az alábbi cikke is mutatja.