Népmozgalmi adatok 2020-ban, és az egyházi élet jellemzői a gyülekezetben

Lapunkban folyamatosan tájékoztattuk a híveinket az egyházközségi élet eseményeiről, munkanaplót vezetünk, közöljük a rendtartások és a prédikációk szövegét a honlapon. A megkeresztelt gyermekek (2020-ban három alkalommal), a hitükről bizonyságot tevő konfirmált ifjak (2020-ban ketten), a házasságkötésüket egyházi esküvéssel megpecsételők (eddig egy alkalommal), továbbá a temetések, az elhunyt testvéreink adatainak a bejegyzésére Anyakönyv szükségeltetik. Kolozsvárról máris hozta a posta a szükséges nyomtatványokat az egyházkerületi iratterjesztés hivatalából.

Új énekeskönyveket hozattunk Erdélyből, katolikus, református és unitárius fali naptárokat is kértünk és kaptunk, ezeket az istentiszteleteinket látogatók között terjesztjük. Truczkai József testvérünk egy poszter, azaz egy hírdetővászon=banner készíttetését ajánlotta fel, amelynek a szimbólumait Rostás Kriszta Tímea állította össze. Truczkai Józseféknek köszönjük a jó ötletet és a teljes anyagi kivitelezést, Rostás Krisztáéknak pedig a formázást.

Facebook követőink száma meghaladja az ezret, ehhez nagyban járult hozzá Téglásy Sándor webmester testvérünk újjászervező tevékenysége. Munkásságát jegyzőkönyvileg megköszönve, tisztelettel kérjük, hogy a gyülekezeti lapunk szerkesztőjével, Szomor Attila  atyánkfiával együtt az új évben is folytassák ezeknek a feladatoknak az ellátását.————

Családlátogatási tevékenységünket is elemeztük, ezen a téren munkamegosztással próbáljuk meg előmozdítani a kapcsolattartás és a lelkigondozás szó szerinti  szolgálatát.  Hermán M. János és Kelemen A. Csongor 2021 január és február havában máris 11, azaz tizenegy családlátogatást végzett.  Egyházközségünknek 2021 januárjától kezdve Kelemen Csongor Attila lelkipásztor testvérünk lesz a vezető lelkésze, Hermán M. János lelkipásztor pedig az utazó lelkészi és missziói munkát végzi, különös hangsúlyt helyezve a hívogatásra, családlátogatásra és az istentiszteleti élet szervezésének a támogatására. Presbitérium egyhangúan megszavazta a feladatoknak a gyülekezetépítési meggondolásból ily módon született delegálását. Köszönetet mondott  továbbá a Presbitérium Rostás Kriszta Tímea, nt. Kelemen Attila Csongor és Urbán Ákos testvéreinknek a pénzügyi adminisztráció intézésért.

Terveink a 2021-es esztendő lelki életének a gazdagítására: Nőszövetség létrehozása; diakóniai munka és családlátogatások egybehangolása;  gyermekek hétvégi egybegyűjtése és a katekizándusok tanítása; konferenciák szervezése és iratmisszió. Magyar istentiszteletek tartásának elkezdése más hollandiai városokban, mint Leeuwarden és Groningen.

A szakmai beszámoló néhány részletét e helyen is érdemes közölni, megjegyezve, hogy már több évtizede kötelességünk lett volna kilépni a különböző okokból származó rejtőzködésből.

A Hollandiában élő magyar református lelkészeknek ma húsz feletti a száma. Ismerünk olyan magyar alapítványi területet, ahol hetente kellene istentiszteletet tartani, és a járványos időkre való tekintettel segíthetnének az evangélizációs munkában, bár a szabadtéri istentiszteletek tartása esetében. Sapienti sat.

Megfelelő templomhelyiséget találtunk két alkalommal Urk-ben, egyszer a Zeist-i cserkésztáborban, öt alkalommal pedig a zwollei Plantagekerk templomában.

Bejegyeztettük magunkat a KvK, vagyis a Holland Kereskedelmi Kamara országos regiszterébe, bankszámlánk: NL46 INGB 0006 936050, Hongaarse Protestantse Gemeente, Zwolle

A „Zwollei Harangszó” a digitális egyházi lapunk; 2020-ban 14-szer jelent meg. Szerkeszti Hermán M. János és  Szomor Attila, a Presbitérium megbízásából. Webmester: Téglásy Sándor.

Honlap és Facebook linkje: https://zwolleireformatus.nl/    — Több mint ezren követik és kedvelik.                   https://www.facebook.com/refistentiszteletzwolleban/

A Presbitérium tagjai az egyházközségi életünk minden jelentős eseményében részt vettek és segítettek a szervezésben, fontos döntések meghozatalában: Truczkai József, Rostás Kriszta Timea, Urbán Ákos gondnok, Tárnok Eszter.

Diakónusok:  Czimbalmos Klára és Bodor József.

Lelkipásztorok: drs. Kelemen Attila Csongor urki parókus lelkész és dr. Hermán M. János nyugalmazott zwollei lelkipásztor, egyházközségi titkár.

Magyarországra visszatért két presbiterünk, dr. Berta Balázs és Németh Piroska, valamint dr. Berta-Érsek Réka diakónus. Tárnok Eszter presbitert már szeptemberben megválasztottuk és istentisztelet alkalmával beiktattuk. December 28-án diakónussá Berekméri Annamáriát és Truczkai Adrienn testvérünket, presbiteri tisztségre pedig Snijders Tündét jelöltük. Beikatásuk 2021-ben  esedékes DV.

Presbiteri gyűlést két alkalommal tartottunk a 2020-es évben: először június 10-én a konfirmálók kikérdezése alkalmával a Plantagekerk templomában, másodszor online alkalmazással dec. 28-án este. Közgyűlést tartottunk 2020 jún. 14-én, a konfirmálók fogadalomtétele alkalmával.  —— Szükség esetén levelezés és telefonálás révén döntöttünk a helyettesítések és egyéb felmerülő ügyekben. Júniusban lejárt a KCSP ösztöndíjas Németh Piroska hollandiai egyházi szolgálata. Hasznos és építő jellegű szolgálatot végzett, igazán hiányoljuk.

Címtár: Pillanatnyilag 153 címet tartalmazó jegyzékünk van, amelyet Hermán M. János kezel bizalmasan. Egyházi lapunkat alkalomadtán négyszáz címre is elküldjük e-mail címzéssel.

Istentiszteleteink folyamatos tartásáról a munkanapló adatai alapján az alábbiakat közölhetjük: 2020. jan. 12-én 32-en; febr. 9-én 60-an; márc. 8-án 37-en jöhettünk el a zwollei Plantagekerk templomába. Vírusjárvány miatt április-május folyamán videómegosztásos istentiszteleteken, illetve hétközben bibliaórán vettünk részt, mintegy 15-25-40 résztvevővel, az alkalmakat technikailag Németh Piroska vallástanár szervezte. Június 1-én Urk gyülekezetében 23 résztvevővel tartottunk magyar istentiszteletet. Június 14-én „Testvértalálkozó” mottóval 46-on vettünk részt magyar istentiszteleten Zeist cserkészeti központjában. Július 10-én Zwolléban a konfirmációi kikérdezés alkalmával tartottunk áhítatot a Plantagekerk templomában 14 lélek jelenlétében. Július 14-én pedig igehirdetés, konfirmándusok fogadalomtétele és úrvacsoraosztás alkalmával 33 lélek volt jelen a Plantagekerkben tartott XXXVIII. zwollei istentiszteleten. Aug. 9-én a lutheránus templomban 16-on vettek részt az istentiszteleten, aug 23-án 69-en, szept. 13-án pedig a XLI. zwollei istentiszteleten 28 lélek vett részt. Október 11-én 32 lélek, okt. 25-én pedig 26 volt az istentiszteleten résztvevők lélekszáma. November 8-án 28 lélek vett részt az istentiszteleten. December 13-án a jelenlévő felnőttek létszáma 31 felnőtt és 12 gyerek. December 26-án, karácsony másodnapján az urki istentiszteleten 27-en voltak jelen:18 felnőtt és 9 gyerek. A gyermekműsort Tárnok Eszter Lídia állította össze. —- Istentiszteleteink lefolyásáról minden alkalommal kimerítő jegyzéket készítünk és irattárra helyezzük. A kétnyelvű liturgiák, az énekek szövege és a prédikációk, néha hollandul is, immár negyedik éve a weblapon olvashatóak

Úrvacsoraosztás 4 alkalommal volt a 2020-as esztendőben, átlagban 25-ön éltek úrvacsorával.

Kereszteltünk három gyermeket:Hermán Mostert Johanna (szüleivel együtt Brünnben élnek, jelenleg Csehország); Tóth Liam (fiú, a szülei szilágycsehi vendégmunkások); Flier Sarah, Kampen.

Konfirmált két ifjú: Truczkai Krisztina és Németh Gergő.

Halottaink:Havalecz Zoltán műszerész és Paksy János nyug.református lelkész

Gyermek-istentiszteleteinket Németh Piroska KCSP ösztöndíjas vallástanár távozása után a Nagyváradon végzett  Rohaan Éva szociális tanácsadó tartotta sikeresen,  átlagban, 8-9 gyermekkel.

Családlátogatás-beteglátogatás: lelkipásztorok 28, azaz huszonnyolc alkalommal fordultak meg kórházban vagy a hívek lakásán. Ehhez járul a Németh Piroska testvérünk családlátogatásainak a száma. Európai viszonylatban is szorgalmaznunk kell a híveink pásztorolását. Misszió nincsen és nem is lesz családlátogatás nélkül!!! A járványok múltával tervezzük az országos családlátogatási program beindítását, aminek a kivitelezésére  a Presbitérium megbízta Hermán M. Jánost.

Népmozgalmi adatainkból: Kecskemétre távozott dr. Berta Balázs és Budára a Németh Ádám családja, így az állandó templombajáróink tíz lélekkel apadtak. Új hívek jelentkeztek húszan.

Vendéglelkészeink: 2020 aug. óta a kecskeméti Weiner Zoltán és Weiner Legeza Luca, valamint az erdélyi Nagy Tibor-Sándor (Kide). Továbbá Van Bolhuis Szabó Emőke, Rotterdam.; Paál Károly Amszterdam; Hadnagy Edina Melánia teológus, Groningen.

Vendégszolgálataink más gyülekezetekben: imaheti szolgálat Hegyközkovácsiban és Siterben 2020 februárjában; Partiumi Keresztény Egyetem konferenciája, nyitó áhítat, 2020 márc. 1-én; – reggeli áhítatot tartott a mannedorfi konferencián 2020 szept. 12-én (Svájc) az évi konferencia alkalmával Hermán M. János. ( Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége.)

Konferencia Kampenben: „Gyermekvonatok. Knébel Miklós gyermekmentő szolgálatáról.” Ezzel a címmel tartotta előadását Hermán M. János 2020 febr. 6-án.— Saját kezdeményezésünkre  meghívtuk és vendégül láttuk a Kossuth Rádió riporterét, Benkei Ildikót, aki hat adásban számolt be a hollandiai református életről, a hollandiai magyar iskolákról. Többen is vendégül láttuk és kézről-kézre adtuk.

Zenei közreműködésről is beszámolhatunk: a Hágai Magyar Énekkar lépett fel két alkalommal: a konfirmándusaink hitvallástétele alkalmával jún.14-én, és  dec.13-án, a keresztelés alkalmával. Augusztus 23-án is szép ünnepélyünk volt, énekelt Hermán Mostert Dániel Ottó. Szt. Istvánról tartott előadást Hermán M. János, az előadás szerkesztett változatát a Zwollei Harangszóban olvashatjuk.

Diakóniai tevékenységünk adataiból: a zwollei rehabilitációs intézet kertjében megmetszettük a szőlőt és kürtöskaláccsal meg kávéval kínáltuk a jelenlévő rokkantakat; magyar hajléktalan 2x kapott útiköltséget. Paksy János lelkész atyánkfia magyar könyveit mentettük egyszer Ries Nieuwkoop, egyszer pedig Urbán Ákos gondnok  testvérünk segítségével.                                                             

Iratterjesztés: Kolozsvárról  református és katolikus falinaptárokat szereztünk be Nagy Tibor lp. aa. segítségével, az unitárius falinaptárokat Szabó László püspöki tanácsos küldte. Reméljük, hogy az összes híveinket megajándékozhatjuk a lelkiséget is jelképező falinaptárokkal. Istentiszteleteink liturgiáját főleg Német Ádám sokszorosította  a saját irodai eszközeivel, továbbá Truczkai József.

Kulturális tevékenység: Mátyás királyról tartottunk vetített képes előadást és II.Rákóczi Ferenc korát is bemutatta Németh Piroska presbiter. Pacsura Dávid ösztöndíja kétszer néptáncot oktatott.

Szeretetvendégségek szervezése a gyülekezeti teremben: ez a tevékenység 2020-ban is folyamatos és sikeres volt, Istennek legyen hála érte. „Kihelyezett alkalmaink” is voltak: Zeist, bográcsossal is kiegészítve a cserkészház mellett; Urk, drs. Kelemen Attila Csongor parókiáján és Zwolléban, Hermán M. Jánosék lakásán, dr. Berta Balázsék búcsúztatásakor.                                                    

Irodavezetés: Hermán M. János nyugalmazott lelkipásztor Urbán Ákos gondnok felkérésére  elvállalta az egyházközségi ügyvezetés titkári teendőinek a végzését. A presbiteri gyűlések jegyzője drs. Kelemen A. Csongor lelkipásztor. Pénztáros: Rostás Kriszta Tímea.— Az Egyházközségnek 2020-ban pecsétet csináltattunk, fejléces levélpapírt, és 2 m. Magas és másfél m. Széles hirdetővásznat=poszter vagy banner, amelyet Truckai József presbiter testvérünk csináltatott, tervezte Rostás Kriszta. Van kalotaszegi úrasztali terítőnk, keresztelő kannánk és  gyertyatartónk. Beszereztük az anyakönyvezéshez szükséges keresztelési, konfirmációi, esketési és temetési  mintalapokat Kolozsvárról, továbbá a családkönyvi adatlapokat és egy bekötött munkanaplót.                              

Hivatali kapcsolattartás: a hollandiai gyülekezetekkel, a nyugat-európai magyar egyházközségekkel és a MORE zsinati osztályával leveleztünk. Iktatókönyvet vezetünk.Testvéri közösséget ápolunk a hágai gyülekezet aktív lelkészeivel. Rotterdami és amszterdami szolgálatot végző kollégáink már prédikáltak a zwollei gyülekezetben és a jövendőben is számítunk a közreműködésükre. Magyar katolikus testvéreinkkel szintén ideális kapcsolatot ápolunk, főleg az országos rendezvények szervezésésben.         

Végezetül: a kétnyelvű istentiszteleti alkalmakon a prédikáció minden istentiszteleten holland fordításban is elérhető és legalább  tíz példányban sokszorosítjuk. Az elmúlt esztendőben a vírusveszély ellenére is 15 alkalommal tartottunk istentiszteletet, ezeken az összlélekszám kereken ötszáz lélek vett részt, átlag istentiszteleti látogatottsága a  33-as lélekszám. (A 2019-es év istentiszteleti látogatottságának átlagához képest =35, ez két lélekkel kevesebb mint 2020-ban.) Ebben a kimutatásban nincsenek benne azok a mérhetetlen adatok, amikor az online bibliaórákon és a négy online istentiszteleten hányan ülhettek a híveink a képernyők előtt.)— Az egyházi lapon és Facebookon keresztül több mint ezer személy részesült lelki támogatásban, legalábbis ezt feltételezzük az olvasóink névsora alapján.

Megjelent a Zwollei Harangszó 2021/1-2 számában, mely teljes terjedelmében letölthető itt.