Snijders-Dósa Tünde: Presbiteri beiktatás

Október 11-én került sor Tárnok Eszter Lídia Zwollei Református Egyházközség gyülekezeti tag presbiteri tisztségbe való beiktatására, amit az Úr kegyelméből a zwollei magyar gyülekezethez tartozó holland testvérekkel együtt ünnepelhettünk.

Úgy gondolom, hogy nem kell kitérnem vagy részleteznem, hogy mennyire nagy kihívás napjainkban mindenféle ünnepre, eseményre, alkalomra való összegyűlés, együttlét.

E rendkívüli alkalom is felkészülést igényelt, amit gyülekezetünk gondnoka és presbiterei az alapvető higiéniai szabályoknak megfelelően szerveztek. A templompadokban jelekkel volt megadva a másfél méter távolság, amit szépen mindenki betartott, és így zavartalanul vehettünk részt Tárnok Eszter Lídia ünnepélyes fogadalomtételén.

Az ünnepi eseményen Urbán Ákos gondnok köszöntötte a gyülekezetet, a gyülekezeti teremben pedig beszédet mondott és átadta a Genfi Káté fakszimile kiadást, amelyet dr. Hermán M. János adott ki Nagyváradon.

Kelemen Attila Csongor lelkész a Galata 5, 13-tól 26-ig terjedő igeversek alapján szólt a gyülekezethez. A Galata 5:25-ik versével kiemelve a keresztény életmód fontosságát.

„Ha lélek szerint élünk, lélek szerint is járjunk.”

Az igehirdetés során elhangzott, hogy Isten igéje figyelmeztet bennünket arra, hogy ne csak éljünk, hanem járjunk is a Szentlélek szerint. Szóba jött a Bar Mitzvha zsidó szokás, amikor az történik, hogy egy 13 éves zsidó fiú fogadalmat tesz arról, hogy ezután Isten szolgálatába lép és az Ő törvényei alá helyezi magát. Ezt a szokást hasonlította a lelkész a konfirmáláshoz, meg egy olyan eseményhez is, mint amikor egy új képviselő fogadalomtétele történik. Azzal megkérte Tárnok Eszter Lídiát, hogy Isten és a gyülekezet színe előtt az Úr szolgálatába állva, ígérje és fogadja meg, hogy az Urat fogja szolgálni, és ezzel nemcsak Isten szolgálatára, hanem a gyülekezetünk szolgálatára is elkötelezi magát.

Eszter fogadalomtétele után áldással és imával zártuk ezt a kegyelemből adatott együttlétet.

Füle Lajos Presbiter című versével kívánunk Eszternek áldott szolgálatot a mi gyülekezetünkben.

Füle Lajos: Presbiterek

Kinek a lelke vágyik a fényre,
kinek kenyere az Úr Igéje,
és kenyeréből másnak is szel,
az presbiter.

Kinek van szeme a más bajára,
kinek van füle a más jajára,
a tennivalóit így méri fel,
az presbiter.

Ki másnak vermét sohasem ássa,
aki keresztjét nem teszi másra,
a mások terhét így veszi fel,
az presbiter.

Kinek a templom kegyelem háza,
otthon van benne maga, családja,
bár mindenütt az Úrra figyel,
az presbiter.

Aki hitét örömmel megvallja,
mind presbiter, bár nem az a rangja,
de kedves élet Isten előtt:
megáldja és megszenteli őt.

Megjelent a Zwollei Harangszó 2020/10 számában, mely teljes terjedelmében letölthető itt.