Főgondnoki köszöntő presbiter- és diakónusavatás alkalmából

Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban; Tünde, Árpád, Adrienn és Annamária!

Az imént fogadalmat tettetek Krisztus Anyaszentegyházának a szolgálatára, mint presbiter, mint diakónus.

Ezek a tisztségek az új testamentum egyházának a tisztségei, Jézus Krisztus ajándéka a gyülekezetnek.

(Gondolataim papírra vetésekor eszembe jutott, az Ó- testamentumi parallel), Mózes apósa Jetró, Midián papja, látva Mózes sűrű elfoglaltságát, azt tanácsolta neki:

Neked az a dolgod, hogy képviseld a népet Isten előtt

“válassz ki a nép közül arra alkalmas becsületes férfiakat, akik tisztelik és félik Istent. Olyanokat, akikben az emberek megbíznak, és akiket nem lehet megvesztegetni.” (2 Móz 18:22)

A mi kis gyülekezetünkben talán nem olyan sok a munka, ritkán találkozunk, havonta egyszer, sátoros ünnepek alkalmával kétszer, annál inkább szükséges egymásra gondolni, egy telefonhívással, egy üzenet küldéssel.

Legyen a Ti szolgálatotok mint a két tálentumot kapott szolgáé; Jézus egyik példázatából, az Úr mondja: Jól van, te hűséges, derék szolga. Mivel a kevésben hű voltál, sokat bízok rád. (Mt 25:23)

Szeretteim, a nyugati világ, a nyugati kultúra szellemi, erkölcsi és vallási leépülése, összeomlása játszódik le szemeink előtt. Semmi sem szent, Isten-, anyaszentegyház-, család- és nemzetellenes demagógiának vagyunk minduntalan kitéve. Nekünk ebben a világban kell helytállnunk!

Pál apostol szavaival:

Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.

Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak (eddig az idézet – Ef 6:10-12).

De mi tudjuk és hisszük, Jézus Krisztus meghalt és feltámadott: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3:16)

Ezekkel a szavakkal kívánom a presbitérium nevében Isten áldását szolgálatotokra, Ő adjon Nektek erőt bölcsességet és szeretetet az anyaszentegyházban való munkálkodásotokhoz!

Ugyanezekkel a szavakkal kívánunk minden jót a Vass családnak. Vassné Mácza Sára lelkészasszony hamarosan visszaköltözik gyermekeivel Magyarországra, kedves férje Zsolt még egy pár hónapra itt végzi küldetését.

(példamutatóan vették fel a kapcsolatot a hollandiai magyarsággal)

Isten áldását kívánjuk további éltetekre, Zsoltot pedig amíg itt lakik Hollandiában szeretettel várjuk közénk istentiszteleti alkalmainkra!

SOLI DEO GLORIA!

Zwolle, 2021 május 9.

Urbán Ákos, a Zwollei Magyar Evangéliumi Református Egyházközség főgondnokának beszéde a gyülekezet 53. istentiszteletén, 2021. május 9-én, a zwollei lutheránus templomban.