Presbiteri gyűlés 2020. december 28-án

Év végi presbiteri gyűlésünket szabályszerűen hívtuk egybe. A tanácskozáson az online technika révén részt vettek a gyülekezet presbiterei és lelkipásztorai, akiknek egyházjogilag presbiteri alaptisztségük van a testületben. A jegyzői szolgálatot ezúttal is Kelemen Attila Csongor lelkipásztor aa. végezte, a quorum végig megfelelő volt. Urbán Ákos gondnok testvérünktől átvéve az igeolvasást (Ján. 1:35-51), Hermán M. János imádkozás után átadta a szót jegyző aa.-nak, aki megállapította a napirendet és megegyeztünk abban, hogy tiszteletben tartjuk az egy órás időintervallumot.

Elsőként az időpontot és a dátumokat beszéltük meg, fél három órai kezdetre téve a jövendőben az istentiszteleteink tartását. A havonkénti egy vagy két istentisztelet dátumát a lapunkban, a Facebookon, a honlapunkon és a Hollandiai Magyar Hírlevélben közöljük. Másodszor új tisztségviselők felkérését határoztuk el a beérkezett jelölések alapján. Hálásan emlékeztünk dr. Berta Balázs, dr. Berta-Érsek Réka  és Németh Piroska testvéreink közöttünk való presbiteri és diakónusi szolgálatáról, Isten áldása kísérje magyarországi munkásságukat. Presbiteri tisztségre  Snijders-Dósa Tünde testvérünket, diakónusi tisztségre pedig Truczkai Adrienn és Berekméri Annamária testvérünket kértük fel. Beiktatásuk dátumáról későbben határozunk, amikor megengedik a körülmények és ismét bérelhetjük a templomot.

Harmadszor a népmozgalmi adatokra és az egyházközség adminisztrációjára fordítottuk a figyelemünket. Az istentiszteleti élet jellemzőiről a gyülekezeti lapunkban folyamatosan tájékoztattuk a híveinket, munkanaplót vezetünk, közöljük a rendtartások és a prédikációk szövegét a honlapon. A megkeresztelt gyermekek (2020-ban három alkalommal), a hitükről bizonyságot tevő konfirmált ifjak (2020-ban ketten), a házasságkötésüket egyházi esküvéssel megpecsételők (eddig egy alkalommal), továbbá az elhunyt testvéreink adatainak a bejegyzésére Anyakönyvre van szükségünk.Az anyakönyvi iratanyagra nézve Hermán Mostert József révén intézkedtünk, hogy a kolozsvári iratterjesztési hivatalból  megérkezzenek a szükséges nyomtatványok. Új énekeskönyveket hozattunk Erdélyből, katolikus, református és unitárius falinaptárakat is kértünk és kaptunk, ezeket az istentiszteleteinket látogatók között terjesztjük. Truczkai József testvérünk egy poszter, azaz egy hírdetővászon készíttetését ajánlotta fel, amelynek a szimbólumait Rostás Kriszta Timea állítja össze. Presbitereinknek elküldtük Téglásy Sándor webmesterünk szakszerű elemzését a Facebook és a honlap látogatottságáról és szerepéről. Facebook követőink száma meghaladja az ezret, ehhez nagyban járult hozzá webmester testvérünk újjászervező tevékenysége. Munkásságát jegyzőkönyvileg megköszönve, tisztelettel kérjük, hogy a gyülekezeti lapunk szerkesztőjével, Szomor Attila atyánkfiával együtt az új évben is folytassák ezeknek a feladatoknak az ellátását.

Családlátogatási tevékenységünket is elemeztük, ezen a téren munkamegosztással próbáljuk meg előmozdítani a kapcsolattartás és lelkigondozás szolgálatát. Egyházközségünknek mostantól kezdve Kelemen Csongor Attila lelkipásztor testvérünk lesz a vezető lelkésze, Hermán M. János lelkipásztor pedig az utazó lelkészi és missziói munkát végzi, különös hangsúlyt helyezve a hívogatásra, családlátogatásra és az istentiszteleti élet szervezésének a támogatására. Presbitérium egyhangúan megszavazta a feladatoknak a gyülekezetépítési meggondolásból ily módon született delegálását. Köszönetet mondott  továbbá a Presbitérium Rostás Kriszta Timea, nt. Kelemen Attila Csongor és Urbán Ákos testvéreinknek a pénzügyi adminisztráció intézésért.

Pénztár. Vizsgálatunk megkönnyítésére Urbán Ákos gondnok pénzforgalmi kimutatást tett közzé az adományok, a perselypénzek és a Magyarországi Református  Egyház Zsinatának a részéről érkezett támogatás felhasználásáról. Pénztármaradványunk jelenleg meghaladja az ezerháromszáz eurót, és ezt az összeget is az istentiszteletek fenntartására, bérleti díjra és útiköltségek fedezésére, valamint kiadványok és liturgiák sokszorosítására  igyekszünk használni. Megemlítjük Van Dam Pap Enikőék és Tánczos Ottó testvérünk adományát, a Snijders-Dósa Tünde testvérünk festményeinek az értékesítéséből származó összeget és a keresztszülők adományait. Templom bérlésére és orgonista atyánkfiai honoráriumára közel két ezer eurót fizetünk évente, amely csak azért nem okozott gondot és nem járt adóssággal mint a kezdeti esztendőkben, mert a zsinati támogatással ezeket az összegeket szerződéses alapon idejében ki tudtuk fizetni. Méltó, hogy az anyagiakért is hálát adjunk az Anyaszentegyház Urának!

Terveink a 2021-es esztendő lelki életének a gazdagítására: Nőszövetség létrehozása; diakóniai munka és családlátogatások egybehangolása;  gyermekek hétvégi egybegyűjtése és a katekizándusok tanítása; konferenciák szervezése és iratmisszió. Magyar istentiszteletek tartásának elkezdése más hollandiai városokban, mint Leeuwarden és Groningen.

Megjelent a Zwollei Harangszó 2020/14 számában, mely teljes terjedelmében letölthető itt.