A 2020-as és 2021-es év népmozgalmi adatainak az áttekintése

Beszámoló a 2020/2021-es egyházi esztendőről 2021 nov. 28-ig, Advent első vasárnapjáig

Hivatalos megnevezésünk:    Zwollei Magyar Református Egyházközség – Hongaarse Protestantse Gemeente Zwolle.  Ez áll a hivatali pecsétünkön is, miután a hollandiaigyakorlatnak megfelelően a tavaly előtt ilyen címen jegyeztek be minket a Holland Kereskedelmi Kamara (KvK) nyílvántartásába. Feladatunk a hollandiai szórványban élő, különösen pedig az észak-hollandiai területeken szétszórtságban lakozó magyar reformátusok felkutatása és a magyar istentiszteleti életbe, illetve a helyi lelki közösségekbe való bekapcsolása.

Székhelyként megfelelő templomhelyiséget találtunk 2017 októberében, gyülekezeti teremmel, ez a zwollei lutheránus egyház épülete: Koestraat 2-4.

Széles spektrumú keresztyén magazinunk a „Zwollei Harangszó”, egy digitálisan megjelenő egyházi lap; éves kiadásban 12-szer jelentetjük meg: https://zwolleireformatus.nl/zwollei-harangszo/
Honlapunk: https://zwolleireformatus.nl/
Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/refistentiszteletzwolleban/
Beszámolónk írásának pillanatában 1058 ember követi, 1067 lélek pedig kedveli a facebook oldalunkat. A liturgiát, az elhangzott prédikációkat és a filmezett igehirdetéseket a weboldalunkon rendszeresen közzé tesszük.

Webmester: Téglásy Sándor bölcsész, informatikus.
Grafikai szerkesztő: Szomor Attila ref. lelkész, Siter.
A Presbitérium tagjai: Urbán Ákos gondnok, Truczkai József, Rostás Kriszta Timea, Tárnok Eszter, Snijders-Dósa Tünde, Szilágyi Árpád valamint nt. Kelemen Attila Csongor és nt. Hermán M. János. (Magyarországra hazaköltözött testvéreinkre: Németh Piroska presbiterre és családjára, dr. Berta Balázs presbiterre és családjára, valamint dr. Érsek-Berta Réka orvos diakónusra hálás szívvel gondolunk. E helyen is említést teszünk a derekasan végzett gyülekezetépítő munkásságukról. Diakónusok: Czimbalmos Klára, Berekméri Filep Annamária, Bodor József és Truczkai Adrienn.
Pénztáros: Rostás Kriszta Timea presbiter, helyettesei Kelemen Attila Csongor és Urbán Ákos. Gyermekfoglalkozások vezetője: Rohaan Éva nagyváradi/zwollei vallástanár, szociális munkás.
Vezető lelkipásztor: drs. Kelemen Attila Csongor urki parókus lelkész . 
Egyházközségi irodavezetőtitkár az 1948-ban született dr. Hermán M. János nyugalmazott zwollei lelkipásztor, aki a titkári feladatok végzése mellett a Presbitérium részéről országos, Hollandia egész területére kiterjedő missziói feladatok kiteljesítésére kapott felhatalmazást. Hermán M. János a zwollei istentiszteletek és általában az egyházi események egyik szervezője, ugyancsak a Presbitérium megbízásából.
Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy tisztségviselőink szabályosan megválasztott és istentisztelet keretében beiktatott egyháztagok. Három diakónusunk római katolikus vallású, rendszeresen járnak istentiszteletre, szociális feladatokat is ellátnak: embereket hoznak az istentiszteletekre és családokat látogatnak, olykor a gyerekfoglalkozásokat is ők vezetik, nem is beszélve a szeretetvendégségek szervezéséről és lebonyolításáról.—A presbiterek és diakónusok eddig valamennyien szabályosan bemutatkoztak, továbbá  hozzájárultak az egyházi lapunk anyagának a szerkesztéséhez.
Címtár: az egyházközségünk belső köréhez tartozó lelkek elérhetőségét a beleegyezésükkel gyűjtjük, ugyanis a mai világ furcsa változásai közepette ez nem lehet nyilvános. Pillanatnyilag 153 aktív címet tartalmazó jegyzékünk van, amelyet Hermán M. János kezel bizalmasan. A ”Zwollei Harangszót” alkalmanként 450 -500 címre postázzuk elektronikus segédlettel.

Istentiszteleteink folyamatos tartásáról a következő adatokat közölhetjük: havonta egy, olykor két alkalommal tartunk istentiszteletet, a sátoros és a nemzeti ünnepeink alkalmával pedig havonta kétszer, mindezt a Zwollei evangélikus egyházközség templomának az épületében, ahol megfelelő gyülekezeti terem áll rendelkezésünkre a szeretetvendégségek és a vasárnapi iskolák tartására. Istentiszteleteink rendszeres meghirdetésé és a hívogatás körlevélben, illetve a Hollandiai Magyar Szövetség Hírlevelének hasábjain vagy a facebookon történik, itt is köszönjük a Szövetségnek a hirdetési lehetőséget. – A hollandiai katolikus és protestáns kötődésű magyarság lelki életének a folyamatos gyakorlására nagy szükség lenne egy saját templomra vagy közösségi házra. A mostani járványos világban óriási szükség van egy olyan szabadtéri területre, ahol vasárnaponként folyamatosan lehetne istentiszteleteket tartani és nem kellene mindenkor a bérelt templomok használati beosztásához igazodni. — Istentiszteleteink lefolyásáról, a perselyes adakozásról és a szeretetvendégség adományairól minden alkalommal jegyzéket készítünk és irattárra helyezzük, többnyire a szolgálatos presbiter segítségével.

Hosszú távon gondolkozva, érdemes összefognunk a hollandiai magyarság java részével egy saját tulajdonú megoldás (épület vásárlása, kiürült templom bérlése) érdekében. Jó reménységgel vagyunk afelől, hogy a több ezres lélekszámot is elérő hollandiai magyar reformátusok a jövendőben határozottan fellépnek egy állandó jellegű közösségi ház vagy templom megszerzéséért.

Munkanapló

Az istentiszteleti látogatottság jobb megértése érdekében az összehasonlításra alkalmas adatokat vessük egybe a zwollei istentiszteleteken résztvevők számáról. Így a kezdetektől, vagyis 2017 októbere óta cca. 530 lélek vett részt az alkalmakon 2020 augusztusáig. Az átlagosan résztvevők száma alkalmakként 34 lélek volt.)

A lelkipásztori munkanapló adatai alapján 2019-ben: jan. 13-án 19-en; febr. 10-én 31-en; márc. 10-én 38-an; ápr. 14-én, virágvasárnap:43-an; ápr. 21-én, Húsvét első napján házi istentisztelet Wageningenben 9 léleknek; ápr. 22 Húsvét másodnapján:31-en; június 9-én (Pünkösd) 43-an;  júl. 14-én 28-an; aug. 11-én 20-an; szept. 8-án 24-en;okt. 13-án 31-en; nov.19-én 39-en; dec.8-án 35-ön; dec.26-án pedig 58-an vettünk részt az istentiszteleten. (Tizenhárom templomi istentiszteletet tartottunk a 2019-es évben, az egyetlen wageningeni házi istentiszteleten 9-en vettek részt.) Úrvacsoraosztás 5 alkalommal volt a 2019-es esztendőben. (Wageningen:1X), átlagban 23-an éltek úrvacsorával. Temetési szolgálatunk volt két alkalommal a 2019-es évben. Konfirmált két ifjú 2020-ban, kereszteltünk két kislányt, Hermán M. Jánosék hatodik és hetedik unokáját Wageningenben illetve Zwolléban. Esketési szolgálatunk volt egy-egy alkalommal 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban.  Gyermekistentiszteleteinket Németh Piroska KCSP ösztöndíjas vallástanár tartotta vonzó sikerrel, átlagban 5 részvételével. Előfordult, hogy 9-10 gyermeket is elhoztak a templomba. Vendéglelkészeink 2019-ben: itt voltak néhány hónapig Kampenben, Rózsa Dávid és Kinde Zsófia, mindketten a sárospataki Teológiai Akadémia hallgatói. Hermán Mostert Rebeka-Rubinka, aki Temesváron él; Kondor Endre, biharfélegyházi lp.; Van Bolhuis Szabó Emőke, Rotterdam.

Vendégszolgálataink más gyülekezetekben: Hága, Bethelkerk, 2019 jan, Ries Nieuwkoop lelkész társaságában; Leeuwarden, 2019 aug. Gelencsér Ferenc temetése Drachtenben; Hegyközkovácsi; Sitér; Erdélyi Gyülekezet, 2019 aug., Budapest; Nagysármás, 2019 szept.30; Urk, 2029 nov.3. Zenei közreműködésről is beszámolhatunk: a Hágai Magyar Énekkar lépett fel két alkalommal, egyszer pedig Kovács Kata, Kirkósa Orsolya és John van Leeuwen szerepelt az esztendő folyamán. Többször előfordult, hogy Rostás Kriszta Timea és férje, Johan Kaspers szerepelt egyházi énekek gitárkiséretes előadásával.

Diakóniai tevékenységünk 2019-es adataiból: M:M. Váci atyánkfiának szállást adtunk többször, munkahelyet szereztünk egy gyümölcsválogató raktárban, védőcipőt ajándékoztunk és útiköltséget adtunk; – meggyűjtött perselypénzünkből száz eurót ajándékoztunk a csekefalvi parókia építéséhez; egy megsebesített, torkát átvágott  marosjárai fiatalembernek fordítót szereztünk, felvettük a kapcsolatot az édesanyjával, gyűjtöttünk a templomban, – látogatást intéztünk; hollandiai rehabilitációs intézet kertjében megmetszettük a szőlőt és kürtöskaláccsal meg kávéval kínáltuk a jelenlévő rokkantakat.

Iratterjesztés: Németh Piroska testvérünk saját pénzén vásárolt építő könyveket az érdeklődők számára. Örökségekből származó könyveket mentettünk meg és továbbítottuk a megfelelő intézetekhez és személyekhez. Bibliákat szereztünk és ajándékoztuk azoknak, akiknek hiányzott, manapság ezt telefonon is letölthetik. Falinaptárokat Urbán Ákos testvérünk vásárolt Budapesten és ajándékoztuk Hollandia-szerte. Kolozsvárról és Nagyváradról római katolikus, unitárius és evangélikus meg református falinaptárokat hozattunk bőséggel, és az összes híveinket megajándékoztuk. Istentiszteleteink liturgiáját Német Ádám nyomtatta-sokszorosította a saját irodai eszközeivel. Ezt a szolgálatot most Truczkai József presbiter testvérünk folytatja.

Kulturális tevékenység: Horváth Piroska ausztriai testvérünk kiállítását szerveztük meg, immáron másodszor; Mátyás királyról tartottunk vetítettképes előadást és II. Rákóczi Ferenc korát is bemutattuk az egyik gyülekezeti szeretetvendégségen. Hermán M. János a magyar bibliafordítások története címmel tartott előadást.

Szeretetvendégségek szervezése a gyülekezeti teremben: Egyházközségünkben a magyarság legjobb vendégszerető hagyományai mutatkoznak meg az istentiszteleteket követően, amikor kávézunk, beszélgetünk, születésnapos testvéreinket köszöntjük, néptánc, kiállítás, diavetítés vagy jótékonysági vásár lebonyolítása mentén. Minden alkalommal, immáron felszólítás nélkül, mindenki hozza az ellátáshoz szükséges kellékeket. Hasznos időtöltés ez az ismerkedés és a címek feljegyzése szempontjából.

Bankszámla: NL46 INGB 0006 9360 5
Egyházközségünk pénztárosa: Rostás Kriszta Timea. Bankban lévő pénztármaradvány=950,36, azaz kilencszázötven euro és 36 cent. „Vagyonunk” 2020 elején a három évi perselypénzből és adakozásokból gyűlt össze. A Magyarországi Református Egyháznak köszönjük, hogy a terembérlés meg az utazás nagy gondjában segítségünkre siettek a legnehezebbnek tűnő időszakban. Az első anyagi támogatás a REFO 500 kormánybiztosának, dr. Hafenscher Károly professzornak a személyes jóvoltából került a pénztárunkba, így tudtuk kifizetni a száz és százötven euro között váltakozó terembéreket és az orgonista 25 eurós honoráriumát.

Istentiszteleteinken való részvétel adatai a 2020-as polgári esztendőben: 2020 jan 12-én 32-en; febr. 9-én 60-an; márc. 8-án 37-en jöhettünk el a zwollei Plantagekerk templomába. (Vírusjárvány miatt április-május folyamán videomegosztásos istentiszteleteken, illetve hétközben bibliaórán vettünk részt, mintegy 15-25-40 résztvevővel, az alkalmakat technikailag Németh Piroska vallástanár szervezte.)

Június 1-én Urk gyülekezetében 23 résztvevővel tartottunk magyar istentiszteletet. Június 14-én „Testvértalálozó” mottóval 46-on vettünk részt magyar istentiszteleten Zeist cserkészeti központjában. Július 10-én Zwolléban a konfirmációi kikérdezés alkalmával tartottunk áhítatot a Plantagekerk templomában 14 lélek jelenlétében. Július 14-én pedig igehirdetés, konfirmándusok fogadalomtétele és úrvacsoraosztás alkalmával 33 lélek volt jelen a Plantagekerkben tartott XXXVIII-ik zwollei istentiszteleten. Az aug. 9-iki istentiszteleten 16-on vettek részt, aug. 23-án pedig 69-en (ebből 19 gyermek) jöttek el a templomba, ekkor került sor a Brünnben élő Herman Mostert Johanka nevű kisunoka keresztelésére. Szeptember 13-án pedig a XLI. zwollei istentiszteleten 28 lélek vett részt. Október 11-én 32 lélek, okt. 25-én pedig 26 volt az istentiszteleten résztvevők lélekszáma. November 8-án 28 lélek vett részt az istentiszteleten. December 13-án a jelenlévő felnőttek létszáma 31, a gyermekeké 12. December 26-án, karácsony másodnapján az urki istentiszteleten 27-en voltak jelen: 18 felnőtt és 9 gyerek. Ekkor szeretetcsomagokat osztottunk a gyülekezet gyermekeinek és idős tagjainak.

Keresztelés volt négy alkalommal: Hermán Mostert Johanka aug. 23-án, a szept. 29-én született Valéria Christina Kaspers keresztelése a Plantagekerk templomában, Tóth Liam és Sarah Flier keresztelése december 23-án.

Konfirmálás a Plantagekerk templomában: 2020-ban Truczkai Krisztina és Németh Gergő tett fogadalmat.  Július 10-én Zwolléban a konfirmációi kikérdezés alkalmával tartottunk áhítatot a Plantagekerk templomában 14 lélek jelenlétében. Július 14-én pedig igehirdetés, konfirmándusok fogadalomtétele és úrvacsoraosztás alkalmával 33 lélek volt jelen a Plantagekerkben tartott XXXVIII. zwollei istentiszteleten és szeretetvendégségen.

Temetés: nt. Paksy János nyug. ref. lp. 2020 dec. 24-én hunyt el, néki Aerdenhout volt az utolsó lelkészi állomása. Nt. Paksy János gyülekezetünknek anyagilag is aktív támogatója volt. Presbiteri gyűlést tartottunk 2020 januárjában és 2020 december. 28-án, lásd a Zwollei Harangszó 2020/14 számában a 14. oldalon.

Vendéglelkészek 2020 folyamán: Nagy Tibor Sándor, Van Bolhuis Szabó Emőke, Sólyom Uzonka, Hadnagy Edina Melánia, Weiner Zoltán, Weiner-Legeza Luca és Paál Károly.

2021 adatai augusztus 16-ig: lehetőség szerint mindenik jelentős eseményt rögzítettünk a Zwollei Harangszó számaiban. Téglásy Sándor webmester testvérünk leveléből idézünk, aki 2021 április 15-én ezt írta:” Idén kb. 1400 embert ért el a post, ebből 277 interakció származott (klikkelés, kommentelés, megosztás vagy lájk, összesítve). Ezt a számot a tavalyi év során csak három esemény érte el vagy haladta meg, vagyis ez most nagyon kimagasló. Az augusztus 23-i keresztelő utáni képek, az augusztus 20-i ünnepi köszöntő és a konfirmációs alkalomról írott két post. Pontos következtetést ebből nem lehet könnyen levonni, de két dolog biztos: 1. A hívek nagyon örülnek a jó híreknek és hálásak, hogy részt vehetnek, akár így virtuálisan is, a hitéletben. Bizonyára nagyon ki lehettek éhezve arra, hogy az igazi életet, a jelenléti istentisztelet bemutatását láthassák.”

A 2021-es esztendő adatai

Jelezzük, hogy a 2021-es január-február és márciusi istentiszteleteinkről nem készítettünk jegyzéket, az istentiszteleteket az online térben lehetett elérni. A liturgiák és az igehirdetések szövegei a weblapunkon olvashatóak, esetenként visszatekinthetők. —Ápr. 5-én URK templomában 40-en voltunk, 23-an úrvacsoráztak. Április 18: templomba jött 24 lélek; május 9-én 37 lelket számoltunk Zwolléban, szolgált a Hágai Magyar Quartett, Kovács Kata karnagy vezényletével. Elköszöntünk Vasné Mácza Sarolta felvidéki származású református lelkipásztortól, aki a hágai gyülekezetben szolgált; május 23-án Pünkösd ünnepét ültük összesen 23 résztvevővel, úrvacsorát vettek 18-an. Június 13-án bibliakiállítás volt, megnyitotta Hermán Mostert Rebeka Rubinka, jelenlét :42 lélek.  Június 27-én Zeist községben szabadtéri istentiszteletet tartottunk a cserkészközpontban, több mint hetven résztvevővel, Van Bolhuis Szabó Emőke igehirdetésével. Július 11-én 42 hívünk vett részt az istentiszteleten, július 25-én 38 lélek, aug 8-án pedig 19-en jelenhettek meg a zwollei templomban, ekkor a kampeni Jeroen Kanis,  az International Church lelkésze szolgált. Keresztelésre idén eddig egy alkalommal került sor 2021 július 25-én, az utrechti kisgyermek neve Pataj Ádám.

Temetésünk két alkalommal volt: a május 11-én elhunyt Demény Attila zeneszerző felett prédikált Hermán M. János (2021 május 17-én) Kolozsváron. Klaas Werkman testvérünk temetésén is szolgáltunk Emmeloordban egy búcsúbeszéd tartásával 2021 július 22-én.

Felnőtt konfirmációjára 2021 aug 22-én került sor Czirbusz Judit almerei testvérünk keresztelése alkalmával, újkenyér ünnepén.

Nyári istentiszteletek tartása. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy július elején körlevelet küldtünk ki az országba a következő tartalommal:” Kedves Olvasóink! Kedves Testvéreink!—Felhívjuk figyelmüket az ökuménikus jellegű református istentiszteleteinkre, amelyeket 2017 óta Zwolle városában tartunk a lutheránus templomban, a következő cím alatt: Koestraat 2-4. Bebizonyosodott, hogy híveink, ismerőseink és barátaink a nyár folyamán is szívesen találkoznak az igehirdetéseket követő keresztelési vagy úrvacsorai istentiszteletek alkalmával. — Sajnos nemcsak a múlt gyarlóságai közé tartozott, hanem a jelenben is gyakorlat az istentiszteletek kimagyarázós szüneteltetése a nyári hónapokban. Bárki megállapíthatja, hogy ez a kezdeményezés, kedvező fogadtatásra talált mert június 13-án a bibliakiállítással egybekötött istentiszteleten 42-en, június 27-én a közös zeisti szabadtéri istentiszteleten több mint hetvenen, július 11-én Zwolléban ismét 42-en, július 25-én pedig 38-an voltunk templomban, amikor keresztelésre is sor került.— Adja Isten, hogy Testvéreink augusztus 8-án is eljöhessenek a templomba, ahol 15 órai kezdettel prédikációt hallgathatnak, azután pedig részt vehetnek a szeretetvendégségen. Augusztus 22-én 14.30 órai kezdettel idén is hálát adhatunk az új kenyérért, az életünk megtartásáért. Keresztelés, konfirmáció és úrvacsoravétel után együtt imádkozhatunk azért, hogy megújuljon a nemzetünk, azért, hogy Isten hívő népe békében szolgálhasson és élhessen együtt az egyházon kívüli atyánkfiaival.—A Presbitérium megbízásából mindenkit szeretettel hív a zwollei magyar-holland nyelvű istentiszteletekre dr. Hermán M. János nyugalmazott lelkipásztor, egyházközségi titkár.” (Itt jegyezzük meg, hogy Vianen Magyar Otthonában már több mint másfél éve semmilyen aktivitás nem történt. Hivatalosan a Hollandiai Magyar Protestáns Keresztyén Lelkigondozó Szolgálat neve alatt őrzik a vianeni telket és épületet.)

Kampen: Idén is érkeztek vendéglelkészek Kampenbe, szívből örvendünk a kárpátaljai származású dr. Barta Zsolt és Lívia őszi érkezésének, négy gyermekük van. A pápai Teológián, illetve mindketten Réde községben szolgálnak. Kampenbe érkezett egy tanévre Debreczeni István és Júlia, ők frissen végzett kolozsvári teológusok. Debrecenből jött hozzánk Erasmus ösztöndíjjal Kis Kendi Dávid jövő év májusáig. Felesége Erbach Viola a a kampeni Theologische Universiteit doktori hallgatója.  Pénztárunkban 2021 augusztusában 550 eurót őriztünk, az adósságunk a templombérlés és az orgonista honoráriuma fejében mintegy 1300 eurót kitevő passiva volt, amelyet szeptember végéig tartoztunk rendezni. Bevételünk idén is a perselypénz és híveink egy részének évi ötven euró, vagy annál is nagyobb összegű önkéntes megajánlása. Presbiteri határozattal segélyt kértünk a Magyarországi Református Egyház Zsinatától. Eddigi támogatásukat is szabály szerint elszámoltuk és hálás szívvel köszönjük a Presbitérium nevében.

Iratterjesztésünk eddig a következőképpen működött: összegyűjtöttük a felajánlott magyar könyveket és továbbítottuk azokra a címekre, ahova olvasnivalót kértek. Tíz magyar bibliával ajándékozta meg egyházközségünket Dineke Rohaan, az Exit Kiadó könyveiből pedig kedvezményesen vásárolhattunk ds. Ries Nieuwkoop jóvoltából. Falinaptárokat az erdélyi ref. és római katolikus, valamint az unitárius püspökségektől szereztünk be, illetve vásároltunk feles számban. A jövendőben Berekméri Filep Annamária diakónus segít a hitépítő irodalom terjesztésében.

Családlátogatás: Hermán M. János ny. lp. 2020 januárjától december végéig 24 családot keresett fel, ilyenkor beszélgetésre kerül sor, az esetek többségében pedig bibliaolvasásra és imádkozásra is. Két alkalommal telefonon keresztül történt a bibliaolvasás és az imádkozás. Idén, 2021-ben a családkönyvbe bejegyzett látogatások száma 27, azaz huszonhét.—-Presbitereink és Kelemen Attila Csongor lelkipásztor családlátogatásai még nem kerültek bevezetésre, a 2021-es év teljes adatainak az összesítését a következő lapszámban szeretnénk közölni.

Magyar-magyar ökumené Hollandiában: A Hágai Magyar Református Egyházközséggel és a hollandiai magyar katolikus testvéreinkkel szeretetteljes kapcsolatot ápolunk, amikor csak tehetjük, meghirdetjük az istentiszteleteiket és szolgálatra is felkérjük őket.

Olvasóinknak jelezzük, hogy nt. Kelemen Attila Csongor vezető lelkészünk befejezte a doktorjelölti tanulmányait és reméljük, hogy három gyermekes édesapaként, ugyan rengeteg elfoglaltsága közepette, de mégis alkalma nyílik a minél hamarábbi promoválásra. Végezetül: úgy az alkalmas, mint az alkalmatlan időkért, a missziói szolgálatunkhoz ajándékozott mennyei erőkért egyaránt hálát adunk. Megköszönjük a hívek buzgólkodását és azt, hogy az elmúlt polgári és egyházi év során igazi testvérekre: lelkészi, presbiteri és diakónusi munkatársakra leltünk!