Hollandia: Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján

Méltósággal, gazdag kulturális műsorral emlékezett a hollandiai magyarság holland hozzátartozóival együtt. Idén, 2021 október 23-án mintegy 250 résztvevő jelent meg az immáron tizenharmadik – ötévenként országos szinten megrendezett – nagyszabású ünnepségen az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából.

A helyszín a hágai Kloosterkerk volt, ahol egy kettős votum szelleme hatotta át a lelkeket: Gloria victis! És „Hazádnak rendületlenül!” 

Az alábbi imádságot írta és elmondta dr. Hermán M. János:

Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól!

Testvéreim! Lélekben járuljunk most Isten királyi székéhez, ahol az angyalok és a szentek társaságában megalázzuk magunkat. Fohászkodjunk!

Mindenható Istenünk, mennynek és földnek teremtője!

Az angyalokkal együtt örvendünk, hogy nemzeti ünnepünk napján eljöhettünk ebbe a templomba: hálát adni a megtartásunkért, a hazáért és a mindennapi békességért. Szent Lelkedtől indítva köszönjük azt, hogy minden népnek és minden országnak Te vagy a Gondviselője és Fenntartója. Számunkra mily vigasztaló tudat, hogy október 23. visszanyerte az értelmét és az eredeti üzenetét. Köszönjük, hogy bánatos évtizedek után elégtételt nyertek az igazságra szomjúhozok, és mindazok, akik fiatal létükre nemcsak a szenvedést, hanem a halált is vállalták a szabadságért. A történetet így ismételjük a költővel: „El ne felejtse, aki él, / hogy úgy született a szabadság, / hogy pesti utcán hullt a vér.” (Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán)

Istenünk! A nemzetünk gyógyításáért egyedül Téged illet a dicsőség! Legyen áldott a hősök emléke! Hisszük, hogy az idvezült lelkek társaságában egykoron velük együtt lehetünk és imára kulcsolt kézzel könyörgünk, hogy a világ népei Téged magasztaljanak a szabad életért, hogy hitben keressék azt, ami kedves Teelőtted. Könyörgünk, hogy az államok ne a háborúkra és a rút nyerészkedésre, hanem a köz javára törekedjenek. Különösen könyörgünk az elöljárókért, hogy a kormányon lévők közül senki se felejtse: minden hatalom és minden tisztség felelősséggel jár.

Óh Istenünk, milyen megnyugtató, hogy önző emberek a múltat nem tudják eltörölni, hiszen Te vagy a történelem Ura, és számontartod a cselekedeteket. Istenünk, abban reménykedünk, hogy ameddig élünk, a lelkünket megtörni ne lehessen soha! Orcánk pirulásával emlékezünk az ötvenedik évfordulón esett erőszakra….

Mennyei Édes Atyánk! Áldunk az idők jóra történő változásáért, azért is, hogy eltemethettük az 56-os halottainkat, hogy sírjaikra ma virágot ültethetünk. Immáron szabadon mondhatjuk el az egykoron titkolt emlékeinket, és mindezt egyedül Néked köszönhetjük, mert Te hoztál ki a megtervezett pusztulásból, úgy, mint annak idején Izraelt a babiloni fogságból. Vajha leszűrhetnénk a tanulságokat, és bölcsen számlálhatnánk napjaink értelmét, hogy közülünk senki se kívánkozzon vissza a hazugság világába!

Drága jó Istenünk, hányszor felhívtad az emberiség figyelmét a békesség szerzésére, arra, hogy aki igazságot, nemzetet, és eltépett zászlót sirat, az új, és kibeszélhetetlen biztatásokat vesz. Köszönjük, hogy elszakíthatatlan közösséget találtunk Krisztus keresztet hordozó egyházában, aki a mi békességünk! Áldunk Téged Istenünk a viszonylagos vallásszabadságért, a keresztyén életfolytatás lehetőségeiért, a megszentelt életekért. — Istenünk Atyánk, érezzük, hogy azért annyi bánat van még a világon, itt is, ahol a Te kegyelmedből befogadtak  minket és ahol emberileg szabadon élünk. Ahol most együtt kérünk áldást erre az országra, világosságot a vezetők gondolkozására, azért, hogy a Te parancsolataidat kövessék és hogy azok szerint kormányozzanak, képmutatás nélkül. Buzgón Imádkozunk Hollandia népéért, Krisztus itteni egyházáért, a hívő közösségekért.

Irgalmas Istenünk, könyörgünk azért, hogy menekült és ide vándorolt gyermekeid között megmaradjon a krisztusi hit. Elédbe hozzuk a hollandiai magyarság jelenét és sorsát. Hadd virágozzék közöttünk a jó rend, adjad, hogy szeretettel figyeljünk egymás terhének a hordozására.
Lélekben térdre hullva kérünk: gondviselésed szárnyai alatt adj nékünk bátorságos megmaradást és olyan közjogi méltóságokat, akik lelkiismeretes gyermekei az Úr Jézus Krisztusnak.

Végül pedig könyörgünk, hogy pótold ki fogyatkozásainkat a sátáni erők és a világjárványok ellenében! Ne engedd felejteni az emlékezőknek, hogy Krisztus győzedelmeskedett a bűn és a halál fölött!

Istenünk, hálaadással ünneplő népedre szállíts áldást, és mi magunkat, bennünket is tégy áldássá hogy küzdelmeinkben elmondhassuk: ”Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?!”

Minden kegyelemnek Istene! Hisszük, hogy egy hajszál sem eshetik le a fejünkről a Te tudtod nélkül! Együtt valljuk és kérjük, hogy: „Legyen meg a Te akaratod!” – Szívünk teljességéből könyörgünk azért, hogy szenteld meg életünket, hazánkat és mostani ünneplésünket!

Dícsőítjük és magasztaljuk háromszor szent nevedet: Ámen

Magyarul imádkozott Hermán M. János nyugalmazott lelkipásztor, holland nyelven könyörgött Leo Elshout akolitus

Megjelent a Zwollei Harangszó 2021/9-10 számában, mely teljes terjedelmében letölthető innen.