Door Hem zijn wij meer dan overwinnaars

Tekst: Romeinen 8: 36-37

Geliefde gemeente… het is een uitdaging om in woorden samen te vatten hoe onmogelijk het is wat wij vandaag, met Pasen vieren. Dat was het voor de mensen die getuigen waren van de opstanding, maar van heel de kerk daarna. Heel het bestaan van het Christelijk geloof is gefundeerd op iets wat menselijk onmogelijk is: Hij was dood… maar Hij leeft! Hij is begraven… maar Hij is opgestaan! Deze zelfde onmogelijkheid, onwerkelijkheid komt ons ook tegemoet in Romeinen 8: 36-37: Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.

Hoe bedoelt de apostel Paulus: wij worden gedood, geslacht… en wij zijn overwinnaars… Dat kan natuurlijk niet… maar in de literatuur noem je dat: ironie. Wanneer iets gezegd wordt, wat wel waar lijkt… maar door de omstandigheden weet iedereen dat dat niet het geval is. De Bijbel is daar vol van, en in het bijzonder Goede vrijdag en Pasen. Om precies te zijn: het verdriet en de somberheid van Goede vrijdag wordt met Pasen veranderd in hoop en vreugde. Om een paar voorbeelden te noemen: Het is ironisch dat…:

het volk tegen Pilatus roept: Laat zijn bloed maar komen over ons en onze kinderen. – want het bloed van Jezus zou echt over ze moeten komen.

de Romeinse soldaten Jezus bespotten als “Koning der Joden” – terwijl Jezus daadwerkelijk de koning van heel de hemel en aarde is.

de Romeinse soldaten bij het kruis, de kleren van Jezus gingen verdelen door het lot te werpen… en daardoor nog een messiaanse profetie in vervulling is gegaan.

de menigte hem bespot: Anderen heeft Hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen – terwijl Jezus op dat moment juist door zichzelf niet verlossen… een ontelbaar grote menigte verlost van zonden.

er twee misdadigers met Jezus gekruisigd zijn, en Jezus zegt tegen hem, die Hem als rechtvaardige erkent: heden nog zult u met mij zijn in het paradijs. Hij zou sterven… maar hij zou toch gered worden.

Jezus daar aan het kruis de grootste verliezer lijkt te zijn die er bestaat – maar Hij behaalt de grootste zege.

En dan een sprong naar paasochtend: De engel verschijnt, en het is ironisch wat hij zegt: waarom zoeken jullie hem bij de doden? Hij is hier niet… hij leeft.

Dus heel veel wat met Goede vrijdag is gebeurd wordt door Pasen veranderd.

Nu terug naar de Romeinenbrief… Paulus schrijft tot een gemeente die het volgende moest verduren: verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Volgens de logica van de wereld zijn dit verliezers… Als dit de verliezers zijn, wie zijn dan de winnaars? Nou, het tegenovergestelde: die vrijheid hebben, die geen zorgen hebben, die met rust gelaten worden, die verzadigd zijn, die rijk gekleed zijn, die veilig leven, die in vrede leven. – ziet u ook een beetje dat dit allemaal woorden zijn die het rijke westen, de welvaart zich wil toe-eigenen? En dat terwijl Jezus Zelf zegt in Lukas 6:22: Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen.

Dit betekent niet dat de Bijbel het lijden verheerlijkt… maar het wijst er wel overheen. Het Woord van God verzekert ons: zij kunnen onze bespotten, vernederen, pijn aandoen, zelfs doden… Maar het kostbaarste geschenk kunnen zij niet van ons nemen… Vergeving van zonden, eeuwig leven, wederopstanding van het lichaam… – waarom? Want dat heeft Hij voor ons verkregen aan het kruis. Dat was zijn overwinning… meer dan overwinning.

Dat zegt immers de apostel Paulus ook: Door Hem zijn wij meer dan overwinnaars. Dat is een overwinning die nooit meer weggenomen kan worden. Een generaal kan wel een oorlog winnen, en na jaren toch weer moeten vechten. Een sprinter kan een record opstellen, en die wordt weer verbroken. Maar als je meer dan overwinnaar bent… hoef je nooit bang te zijn dat je overwinning ooit nog in het spel gezet wordt. En de reden daarvoor is: dat de overwinning niet de onze is… maar die van Jezus. Daar bij dat houten kruis, en bij dat lege graf.

Wij hadden het al de hele tijd over ironie… over iets wat anders is dan het lijkt… omdat God het anders maakt.

Heeft u al de ironie daarvan ervaren van…

ik weet dat ik een zondaar ben. – en tóch behandelt mij God als rechtvaardige.

…ik heb een leugen geleefd…maar nu is het boven water gekomen. – en het voelt als een bevrijding.

ik leefde losbandig, lang leve de vrijheid en de lol… – maar sinds ik Jezus’ wil volgen, ben ik écht vrij.

ik heb een zware ziekte moeten dragen…het leek ondraagbaar… – maar ik werd zélf gedragen door God.

ik heb een dierbare verloren, en ik weet niet hoe verder… – maar ik heb nog nooit zoveel troost gehad.

ik heb alles voor elkaar, had alles wat ik me zou kunnen wensen… – maar God heeft mij laten zien hoe vergankelijk alles was, en nu écht waarde en richting gegeven aan mijn leven.

Als u één of meerdere van deze voorbeelden hebt ervaren, dan mag U weten: dezelfde kracht van God werkt in mij als wat Goede vrijdag tot Pasen gekeerd heeft. Al deze dingen…zijn maar kleine voorbeelden daarvoor hoe God iets wat lijkt op volledig verzagen, een totale nederlaag, kan keren tot een overwinning…sterker nog…meer dan een overwinning. Die overwinning heeft Jezus aan het kruis verkregen, en bij het lege graf verzegeld. En daarom ben ik niet meer bang voor de dood, en ik ben niet meer bang voor het leven. Want ik mag delen in Zijn overwinning! Hem Zij de glorie! Hem zij de victorie, nu en immermeer! AMEN

Vertaling van een preek van A. Csongor Kelemen. Verkondigd te Zwolle, 9 april 2023.