A karácsony a változás kezdete

Schriftlezing: Lucas 2:1-14

Gemeente van onze Heere Jezus Christus! Beste vrienden van de Kerk!

Wij hunkeren naar vrede: Vrede met God, vrede met onszelf en vrede met het graf of met het dood gaan als doorgang. Wij bidden dagelijks voor deze Hemelse Vrede. Ook vandaag, tijdens een kerstfeest met ontrustende regels, vragen wij ons af: hoe lang nog?
En hoe kunnen wij klaargemaakt worden om de glorie van God te verkondigen en Vrede te stichten in ons bereik en op de hele aarde? Het antwoord of de antwoorden op onze vragen vinden hun oorsprong in het Evangelie!
Het Evangelie is tijdloos en het kerstverhaal is het begin van een verandering voor de hele wereld, voor iedereen, die eerlijke antwoorden wil ontvangen!

Wanneer je geliefden mist in je leven doordat ze heengingen, als ziekte het leven bepaalt, wanneer iemand overleden is in de familie of in de kring van de vrienden, dan is het kerstfeest wellicht anders dan voorheen. Ons hart wordt onrustig en vraagt: ben ik wel voorbereid om heen te gaan? Tegelijkertijd kunnen we ons afvragen: zijn we niet vergeten ons te concentreren op, hoe wij kunnen getuigen van onze Heer, te midden van veel verdriet, rauwe rouw en ANGST…
Ik weet dat nogal wat mensen tegen deze lege-kerken-kerstdagen opzien vanwege de eenzaamheid die dan extra voelbaar wordt. Het kerstgevoel wordt er dan niet beter op…
Er kunnen zorgen zijn: om de toekomst, om werk en studie, om afscheid van een zeer vertrouwde omgeving, afscheid van goede lieve mensen. (deze afgelopen week zijn mij drie dierbare vrienden ontvallen)

Als wij menselijkerwijze onze verliezen en zegeningen in aanmerking nemen moeten we niet voorbijgaan aan het kerkelijk leven, omdat het Woord en het Sacrament onmetelijke bronnen van geloof, hoop en liefde zijn. Kracht voor het tijdelijke, maar ook voor het eeuwige leven.
Op kerstavond was ik met een vriend in het gebouw van de Lutherse Kerk in Zwolle, en als een bliksem trof ons die sfeer van leegte in het schemerlicht. Het daagde ons uit om niet angstvallig te reageren: en ineens zongen wij het kerstlied: ‘In Bethlehem klonk het lied weleer… Lofprijs en eer aan ‘s hemels Heer’ x)

Geliefde mensen, ter gelegenheid van deze ‘hemel op aarde’ bijeenkomst horen we dezelfde oude BLIJDE boodschap: Heden is U een redder geboren, Christus de Heer. Een actueel verhaal dat ieder jaar weer klinkt. We vieren immers de verjaardag van de Heere Jezus Christus, en als het goed is vieren wij dit geestelijk en heel innerlijk. Het gaat immers over de unieke en enige Troost van ons bestaan. De eerste kerstdag, christusdag was een ijkpunt in de heilsgeschiedenis: het Woord is Vlees geworden, en dit is de redding van de mens voor tijd en eeuwigheid. Niet alleen tweeduizend jaren terug, ook nu, juist nu, wil God ons nabij zijn, zijn naam is Immanuel: God met ons!

Ik ben ervan overtuigd, dat – in de volheid van de tijden – de grenzen van tijd en ruimte vervallen! Volgens de Heilige Schrift bestaat er geen natuurwet en geen Herodes, die een open hemel sluiten kan. Ongelovige filosofen en regeringsleiders willen met geweld de plaats van Immanuel innemen, zij willen de kerken monddood maken. Maar nu of later moeten zij voor God verschijnen. Zij worden veroordeeld vanwege hun liefdeloosheid en het roven van de hoop.

Alle gemis en zorgen, waarmee wij geconfronteerd zijn, krijgen in het licht van de komst van het Christuskind een heel ander perspectief: kunnen wij leven door de kracht van iets, dat we eigenlijk niet zien, maar uitsluitend horen als verhaal? JA, want het gaat hier om Het Verhaal van alle Verhalen, het gaat over het mens-geworden Woord, die de geschiedenis ombuigt. De grote veranderingen gaan niet altijd gepaard aan oudjaarsachtig-vuurwerk. Laten we daarom met elkaar praten, en elkaar vertellen over wonderlijke omwentelingen, die in het verborgen hebben plaats gevonden en soms al lang vergeten zijn.

Een vaak gebruikte slagzin in onze wereld van vandaag is: ‘Laten we wat meer naar elkaar omkijken…’ Midden in de vervreemding van QR-code-protocol, en secularisatie worden we uitgenodigd om voor elkaar te zorgen in zachtmoedigheid en met respect.
Als God met ons wil zijn, laten wij dan naar elkaar omkijken!

De Kerststal beeldt dat ook uit! We mogen, zoals de herders en de koningen bij de kerststal, in gedachten door de knieën gaan, bidden: God, blijf ons nabij, kijk naar MIJ, naar ons om!

We mogen ook danken…voor zoveel…in ons land van melk en honing…
Het Jezuskind strekt de handen uit: opdat ook wij elkaar de hand reiken, er zijn voor elkaar en hen die het moeilijk hebben, een vriendelijke hand van liefde en verzoening.

Gemeente, wij willen ook graag ontdekken, wat Gods plan is met ons leven. Laten we leren van:
Jozef en Maria, de voorbeelden van het vertrouwen.
De herders, die toen niet in tel waren, maar zochten naar geloof en houvast.
De drie wijzen, koningen, die een lichtende ster volgden; Dat was wijs. Laten wij ook bidden om wijsheid, levenswijsheid!
We zien de os: een krachtig beest: ik wens allen die het nodig hebben die levenskracht toe, stug volhouden, wetend dat wanneer er ergens een deur dicht gaat, er elders een raam open wordt gezet.
En de ezel, een vaak eigenwijs dier, dat we, als christenfamilie eigenwijs mogen zijn in onze huidige samenleving, in het bijzonder op de scholen!

In een maatschappij waarin gesteld wordt: ik geloof niet meer in God…en ik geloof niet maar mis hem wel, kunnen wij verder kijken…
Onze diaspora-kerkgemeenschap groeit nog, ondanks de twee jaren van pandemie, en op het gebied van geestelijke verzorging kunnen wij ons nuttig maken.
En wij vieren het Heilig Avondmaal!

Mensen van goede wil, wij leven in een woelige tijd, van veel nieuws en nep-nieuws!
Veel informatie en nog meer data; we zwemmen doelloos rond in een zee van gegevens. Er is geen rust in ons hoofd. Al die info zorgt voor stress en burn-out.
Laten wij thuis, wandelend op straat, op de fiets, of achter het stuur in de auto denken aan het Kind, dat werd geboren en de tijd stil deed staan.

De informatiestroom stolt, ons hart stijgt vanwege het kind, dat werd geboren. We mogen hopen, het verlangen groeit naar Gods nieuwe wereld, die gloort aan de horizon. Zeker wanneer we wat naar elkaar omkijken! In alle zachtheid en met groot respect.

Van harte wens ik u Gods kracht en nabijheid toe, innerlijke rust en vrede. Met de afsluiting van dit kerstfeest: Alle Goeds, groot geloof én vertrouwen voor de toekomst!


In het kleine Bethlehem klonk het lied tot eer van Hem
Lof en prijs en ere voor des hemels Here
Die met groot verlangen werd verwacht sinds lange
Werd geboren in een wereld, diep in schuld verloren.

Laat van onze lippen ook een danklied horen
In de nacht van ’t Kerstfeest: Jezus is geboren!
Ook voor onze zonden daalde Hij op aarde neer
En wij zien Hem graag verschijnen, Redder, onze Heer.

Preek van János M. Hermán. Urk, 26 december 2021