Földművelő ember imádsága

Könyörülő jó Isten! Aki jóllehet igazságos ítéleteddel megátkoztad az emberért a földet és annak művelését fáradságossá tetted, mégis nagy jóságodat is mutogatod és nyilvánvalóvá teszed abban, hogy sokszor megáldod az ember fáradságos munkáját és kirendeled a megátkozott földből is tápláltatását.

Én is sokszor tapasztaltam, irgalmas Atyám, nagy jóvoltodat, mikor szántásomat, vetésemet bő terméssel megáldottad és így kenyeremet megadtad. És ha néha meg kellett is a bűn keserű gyümölcsét tapasztalnom a föld terméketlenségében, de azt másszor ismét áldásra fordítottad és fogyatkozásaimat nagy kegyelmesen kipótoltad. Ami jót vettem a földből eleitől fogva, mindazt egyedül a te jóvoltodnak és kegyelemből való áldásodnak tulajdonítom és azért szent nevedet dicsérem és áldom.

Ezután is a te áldásodban és jóvoltodban való bizodalommal akarom folytatni hivatásom szerinti minden munkámat. Kérlek azért, légy segítségül nekem! Vigasztalj és erősíts fáradságomban és munkámban e földön, melyet megátkoztál a bűn miatt és igazságod átkát elegyítsd jóságod áldásával. Tedd eredményessé munkálkodásomat és küldj áldást arra mennyből…

Mikor én a földet szántom és puhítom, hogy a termésre alkalmas legyen, lágyítsd te is, óh kegyelemnek atyja, egyre jobban szívem földjét kegyelmed hathatós munkálkodása által, hogy abban a te beszéded magva termékeny legyen és bőven gyümölcsözzék az örök életre. Ne engedd, hogy mikor a földi dolgokban foglalatoskodom, lelkem a földhöz ragadjon, hanem emeld fel azt a mennyei örökkévaló javak kívánására, szeretésére és keresésére. Igazgass engem Szentlelked által úgy, hogy fáradságos életem napjait a te félelmedben és tiszteletedben, felebarátaim iránti szeretetben és egyezségben, lelkemre való szorgalmas gondviselésben és hivatásom serény követésében úgy gyakorolhassam és úgy végezhessem el, hogy ama végső aratás nagy napján jó gabonának találtassam és a te mennyei csűrödbe takaríttassam szent neved örökkévaló dicséretére Jézus Krisztus által. Ámen.

Forrás: Szikszai György, Keresztyéni tanítások és imádságok. Írta és befejezte Makón, 1785. augusztus 21-én. Pozsony, 1786

Megjelent a Zwollei Harangszó 2021/8 számában, mely teljes terjedelmében letölthető itt.