Preek n.a.v. Mt.1:18-25

A magyar verzióhoz kattintson ide

Gemeente van de Here Jezus Christus,

Ik was van plan om over Jozef te preken. Dat hij in zijn teleurstelling en dilemma over haar zwangere verloofde een openbaring kreeg van God, die zijn ogen opende en hem rust en vrede gaf.
Ik wilde over Jozef preken. Omdat hij zo gehoorzaam was. Ik dacht, nou ga ik eens het verhaal van de man vertellen. Want over Maria en de engel, en Maria en Elisabeth heb ik eerder al zo vaak
gepreekt.

Maar helaas, jammer voor de mannen, moest ik inzien, dat het hier helemaal niet om Jozef gaat. Het gaat hier om de betekenis van Jezus.

Waarom?
Omdat er in de omgeving van de eerste lezers van het evangelie leefden er veel Joden, die de betekenis van Jezus niet hebben begrepen. Matteüs schrijft dit evangelie aan christenen, zodat zij de rol van Jezus in Gods plannen voor de mensen nog dieper gaan begrijpen en dat ze dan ook hun geloof beter kunnen uitleggen aan Joodse vrienden.

Kijk niet over Jezus heen! – is de boodschap van Matteüs.
God geeft heel veel tekenen in Hem en om Hem heen.

  1. dat Hij geboren is uit een maagd
  2. dat Zijn naam betekent: God met ons
  3. dat Zijn andere naam betekent: God bevrijdt.

1. Waarom is het belangrijk, dat Jezus geboren is uit de maagd Maria?

Hij komt niet uit Zijn ouders voort.
In het OT lezen we vaker, dat de komst van een goede leider aan God te danken is. Hij gaf Isaak aan de stokoude Abraham en de onvruchtbare Sara. Hij gaf na heel veel wachten, teleurstellingen, smeekbeden het kindje Samuël aan Hannah en Elkana. Hij gaf Simson aan Manoah en zijn vrouw. Maar nog nooit eerder was er een kind geboren, van wie vader en moeder beide aan de zijlijn stonden. De Heilige Geest van God plaatste Hem in zijn moeders buik. Hij is niet gekomen om de familietrots voort te zetten. In Zijn persoon grijpt God zelf in onze geschiedenis in.

Jesaja 7

De profetie van Jesaja betekende in de eerste instantie, dat God het koninkrijk Juda zou bewaren
tegen de aanval van de grote legers van Israël en Aram. Dat Hij met Zijn volk is, en alle
bedreigingen weert van degene, die op Hem vertrouwen.

Jezus is ook een teken van Gods verbond met ons.

2. Zijn naam betekent: God met ons

God weeft de draden van Zijn leven en ons leven samen. Zijn blinkende vaandel zwaait niet vier en vrij, ver boven ons hoofd.
Hij heeft zich vernederd en liet het toe, dat Zijn leven zou afrafelen, door een weefgetouw gaan en zou verweven worden met de onze.
Zo kan Hij met ons zijn door de diepte, door pijn, door uitzichtloosheid.

3. Zijn andere naam betekent: God bevrijdt.

Hij moet ons eerst bevrijden, dan pas kan God met ons zijn.
Eerst onze zonden uit de weg ruimen.

God kan niet alles goedkeuren, wat wij doen. God met ons betekent niet, dat God na even wat hoofd schudden alles glad strijkt.
Wij zijn van nature geneigd, om niet te spreken over onze zwakke kant. Om zand te strooien over onze eigen fouten, en die van anderen juist aan te wijzen. We vinden het heel moeilijk om te vergeven, en hebben vaak niet de moed om sorry te zeggen. Wie ons een keer kwetst, daar houden we afstand van.
In al deze dingen lijken we niet op God, en door al deze dingen gaat het etteren in ons en in anderen om ons heen.
God is geen zachte heelmeester, die stinkende wonden maakt. Hij is juist een goede heelmeester, die viezigheid verwijdert, zodat er genezing kan komen.

Dus dat God met ons is, betekent, dat Hij ons leidt, toetst, confronteert, corrigeert, en ons een ander pad wijst.

6 Zoek de HEER nu hij zich laat vinden,
roep hem terwijl hij nabij is. – zegt Jesaja in een latere profetie.
7 Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
Laat hij terugkeren naar de HEER,
die zich over hem zal ontfermen;
laat hij terugkeren naar onze God,
die hem ruimhartig zal vergeven.
8 Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
9 Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,
en mijn plannen jullie plannen.

Jes. 55:6-9

Dit zien we ook in het verhaal van Jozef en Maria.

Jozef denkt, dat Maria zwanger is door een misstap. Hij was waarschijnlijk diep gekwetst en teleurgesteld. Hij voelde zich bedrogen en hij zou het recht gehad hebben om Maria schuldig te laten verklaren voor echtbreuk. Verloving was bij de Joden namelijk even bindend, als het huwelijk.
Maria had in het ergste geval gestenigd kunnen worden.
Maar Jozef wilde niet in het openbaar zijn gelijk halen. Hij wilde geen zondebok maken van haar.
Hij overwoog haar in het geheim te verstoten.

En toen greep God in. Door Zijn engel kreeg Jozef de zekerheid, dat Maria niet het kind van een andere man aan het dragen was. Hij mocht haar gerust tot zich nemen. Maar Hij heeft al weer niet alles gehaald, waar hij recht op had: hij had geen gemeenschap met haar, totdat Jezus geboren werd.

Jozef was dus bereid om van zijn plan af te stappen en om maanden lang afstand te houden van zijn vrouw. Haar in alles te helpen, maar lichamelijke intimiteit uit te stellen.

Toepassing:

Wij krijgen ook een rol in het plan van God. Hij vindt ons belangrijk. Hij wil ons gelukkig maken.
Hij wil ons zegenen en tot een zegen laten zijn voor anderen.
Maar dat kan alleen, als we ons open stellen naar de vergeving, die Hij ons schenken wil door Jezus. Als we ons helemaal aan Hem toevertrouwen.
Als we bereid zijn om stappen terug te doen, om ons gelijk niet te halen, om ons kwetsbaar te
stellen.

Voorbeeld:

Ik ken een stel uit het dorp, waar we eerst woonden. Hun zoon is gestorven, toen hij een tiener was.
De ouders weten, wie Jezus voor hen is.
Hun huis bleef ook na de dood van hun zoon openstaan voor de vrienden van hun zoon. Die kunnen vaak beter praten met hen, dan met hun eigen ouders. En deze man en vrouw betekenen veel voor die jonge gasten.
Zonder Jezus waren ze bezweken onder de last van het verdriet, maar Jezus Christus heeft hen bevrijd van de neiging om zich terug te trekken en af te sluiten. Hij heeft hen bevrijd van zelfmedelijden. En nu zijn ze instrumenten van God, door wie Hij jongens kan bereiken met Zijn liefde.

Afsluiting:

Broeders en Zusters, geef God in deze adventstijd de ruimte om tot U te spreken. Om u te overtuigen van de betekenis van Jezus voor u persoonlijk. Hij is ook onze Bevrijder. De oplossing voor ons leven. Geef Jezus de eerste plaats. Laat Hem U leiden.

12 Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die

de mens redding biedt.’

Handelingen 4:12

Hij is Immanuel. Als we ons openstellen voor Hem, is God met ons!

Amen!
Preek van Ds. Emőke Van Bolhuis-Szabó. Zwolle, 08.12.2019

Gesprek met de kinderen:

De mol – het lijkt maar een eenvoudig molletje.
Maar als je de filmpjes kent, dan weet je, dat dit niet zo maar een molletje is.
Het is de enige mol, die een adelaarskuikentje heeft opgevoed, dat uit het nest was gevallen.
De enige mol, die heeft meegereden in een auto, die het hele verkeer van een drukke stad stil legde voor een dag, toen hij met zijn vrienden de uitlaten van alle auto’s op de grote parkeerplaats dichtstopte met worsten.
Je moet het verhaal kennen, om deze mol echt te waarderen.
Anders zou je het zomaar achterlaten in de tuin.

Zo is het ook met de Lego star wars figuren.
Het is een plastic monster, meer niet.
Maar op de verpakking staat, waar je op internet het spel kunt vinden, waarin deze figuur een rol speelt.
Pas dan weet je, wat de betekenis van hem is.
Hoe veel kracht die heeft,
wie hij kan overwinnen en zo voort.

Daarom vertellen de 3 van de 4 evangelie schrijvers ook een heel verhaal over Jezus, en ook over de tijd, voordat Hij geboren wordt.
Om ons te laten zien, hoe belangrijk Jezus is.
Dat de sterkste macht van de wereld achter Hem staat. De Here God zelf!
Het is dan ook erg, als we niet in Jezus geloven. Want nog nooit was er zo een belangrijke persoon op deze aarde. Als we Hem missen, missen we heel veel!
Matteüs vertelt, dat Jezus uit de familie van koning David komt.
Hij schrijft dat, zodat we weten, dat Jezus ook een koning is.
Een koning, die niet bezig is om zijn eigen paleis groter en mooier te maken, maar die alles voor zijn volk over heeft.
Hij is gekomen om ons te bevrijden van de zonde.
Alle boosheid kan Hij uit onze gedachten wegnemen.
Alle haat uit ons hart.
Het gevoel, dat je meteen moet bijten of slaan, als iemand je pijn doet.
Jezus kan in ons hart wonen, en helpt ons om rustig te worden, om gelukkig te zijn.
Hij helpt ons om te weten, dat ook wij geen onbelangrijke poppetjes zijn, maar echte kinderen van God.
Kinderen van God, die samen met God geweldige dingen doen.
Luister maar goed met kerst in de kerk! Dan word je er weer zeker van, dat Jezus geen onbelangrijk poppetje is. Maar jij ook niet!