Igehirdetés Mt.1:18-25 alapján

Voor de Nederlandse versie, klik hier

Szeretett Testvéreim, Keresztyén Gyülekezet!

Amikor először akartam prédikálni erről az igéről a Máté ev. 1. részéből, Józsefről akartam prédikálni. Gondoltam: na, egyszer a férfiak szemszögéből mutatom be a karácsony előtörténetét.
Arról akartam beszélni, hogy milyen kijelentést kapott József Istentől, amikor azt hitte, Mária
megcsalta őt és azért esett teherbe. Hogy milyen lelki békét kapott ezután az álom után. Hogy milyen engedelmes volt Istennek, hónapokon át önmegtartóztató. És milyen gondoskodó férje lett Máriának.

Józsefről akartam prédikálni, de be kellett látnom, hogy ez az ige nem Józsefről szól, hanem Jézus
jelentőségéről.
– Miért?
Mert az evangélium első olvasóinak környezetében sokan nem ismerték fel Jézus jelentőségét. Máté
azért írta ezt az evangéliumot, hogy a keresztyének még mélyebben megérthessék Isten terveit és
jobban tudják továbbadni a hitüket zsidó honfitársaiknak.
– Ne gondoljátok, hogy Jézus csupán különleges ember volt!
Isten annyi jelet adott Róla és Általa, ami azt bizonyítja, hogy Ő Isten Fia!

  1. Szűztől született
  2. Az egyik neve, Immánuel azt jelenti: velünk az Isten!
  3. A másik neve, Jézus azt jelenti: Az Úr megszabadít!

1. Szűztől született
Miért fontos az, hogy Szűztől született?
Hogy megérthessük: nem a szüleitől származott.
Az Ószövetségben gyakran olvassuk, hogy egy-egy jó vezető Isten beavatkozásának kőszönhetően
jött a világra.

  • Isten adott a terméketlen Sárának és az aggastyánkorú Ábrahámnak fiúgyermeket: Izsákot.
  • Sok könny és csalódás, rengeteg imádság után Isten adta Hannának és Elkánának Sámuelt.
  • Isten adta Sámsont a szüleinek.
  • De egy olyan gyermek, akinek származását tekintve mindkét szülője mellékszereplő, az igazán külónleges.

Jézust az Isten Szentlelke helyezte Mária méhébe. És nem azért született, hogy a családja
büszkeségét továbbvigye. Személyében maga Isten avatkozik bele a történelmünkbe.

2. Az egyik neve azt jelenti: velünk az Isten!

Mindez azért történt – írja Máté evangélista, – hogy beteljesedjék az Úr Ézsaiás által mondott
igéje:
23„Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd” – ami azt jelenti: Velünk az Isten.

Ez az ige eredetileg egy jel volt Ézsaiás szájából a fiatal Áház királynak a szír-efraimita háború
idején, amikor Izrael rátámadt délebbi testvérállamára: Júdára.
Pekah, Izrael államcsíny során hatalomra tört királya Asszíria-ellenes szövetséget alakított arám (a
mai Szíria) királyával, Recinnel. Áházt, Júda királyát is kényszeríteni akarták, hogy tartson velük.
De Áház ezt nem akarta. Ezért megtámadták és nagy veszteségeket szenvedett. Tabeál fiát akarták helyette királlyá tenni.

Áház ezért inkább önként vazallusa lett Asszírának, az akkori nagyhatalomnak.

Ézsaiás ebben a próféciában inti őt, és bíztatni akarja:
– Ne bizonytalankodj!
– Ne aggódj, hogy belépj-e az Asszíria-ellenes szövetségbe, ahogy északi szomszédaid akarják,
vagy hogy inkább Asszíriától várj védelmet.
– Ne siesd el a döntést!
Északi szomszédaid nyomása nem fog sokáig tartani – mire a fiatal asszonynak (valószínűleg a
király egyik feleségének) gyermeke megszületik, és 2-3 éves lesz, addigra Izrael és Szíria mint
ország megszűnnek létezni.
– Bízz Istenben, higgy neki, mert ha nem hiszel, nem maradhatsz meg!
– De ha hiszel, megmenekülhetsz!

A gyermek, akinek Immánuel lett a neve, tehát valószínűleg egy királyfi volt, Áház fia, akinek a
neve mindig arra emlékeztette a királyt, hogy csak Istenben bízzon.
Maga Áház, nem igen bízott Istenben. Bár bíztatta rá a próféta, mégsem akart jelet kérni az Úrtól.
A fia, Ezékiás azonban bízott Istenben, és meglátta, hogy Isten a legnagyobb ellenséggel, Szanhérib
királlyal szemben is meg tudta védeni. Így maradhatott meg Júda kicsiny királysága a nagyhatalmi
politika kihágásai és a véres háborúk idején mindaddig, amíg vezetői nyitottak voltak Isten
vezetésére. Lehet, hogy először így teljesedett be a név jelentése: velünk az Isten.

– Jézus is ezért jött. Hogy megmutassa: minden nyomorúság között erőt adhat a hit: velünk az
Isten.

Jézusnak az életébe került az, hogy megmutassa: velünk az Isten. Nem akart villogni, nem akarta az
erejét fitogtatni. Nem azért jött, hogy mint egy győzelmi zászló, a fejünk felett lobogjon. Hagyta a
maga életének a szálait lefejteni, hagyta hogy élete szálát Isten összeszője a mi időnként
nyomorúságos életünk szálaival. Csak az élete árán tudta másik nevének jelentését, a szabadítást
megvalósítani.

3. A másik neve, Jézus, azt jelenti: az Úr megszabadít.

Ahhoz, hogy Isten velünk lehessen és megáldhasson, először meg kell szabadítania minket a
bűneink igájából.
Az, hogy velünk az Isten, nem jelenti azt, hogy Isten egy kis fejcsóválás után mindent elsímít az
életünkben.
Mindnyájan hajlamosak vagyunk arra, hogy gyengeségeinkről ne beszéljünk. Saját hibáinkat
igyekszünk elkendőzni, míg másokét felnagyítjuk és nagyon hangon tárgyaljuk. Nagyon
nehezünkre esik bocsánatot kérni, vagy megbocsátani annak, aki megbántott.
Mindezekben nem hasonlítunk Istenre. Felgyűlik bennünk a keserűség.
Isten, a mi gyógyítónk szeretné megtisztítatni az életünket, kitisztítatni a sebeinket.
Hogy Isten velünk, az azt jelenti, hogy szembesít minket hibáinkkal, bűneink megvallására késztet,
azután megtisztít, megbocsát és szeretetébe fogad minket. Miután megtisztított és megszabadított,
jövőt ad nekünk.

Keressétek az URat, amíg megtalálható! – mondja Ézsaiás könyvének az 55. részében. –
Hívjátok segítségül, amíg közel van! 7Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember!
Térjen az ÚRhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. 8Bizony, a ti
gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az ÚR. 9Mert
amennyivel magasabb az ég a főldnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és
gondolataim a ti gondolataitoknál.
(Ézs. 55:6-9)

Hogy Isten gondolatai magasabbak, mint a mieink, azt be kellett látnia Józsefnek is.
József azt gondolta, Mária félrelépett és azért vár gyermeket. Valószínűleg becsapva érezte magát és
nagyon csalódott volt. Mivel a zsidóknál a jegyesség éppolyan komoly dolognak számított, mint a
házasság, joga lett volna Józsefnek, hogy házasságtörésért elítéltesse Máriát. Ezért megkövezhették
volna.
De József nem akarta a saját büszkeségét így megvédeni. Nem akarta Máriát nyilvánosan
megszégyeníteni. Azon gondolkozott, hogy titokban bocsátja el.
Isten azonban közbelépett. Álmában angyal jelent meg Józsefnek, aki ezt mondta:

József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van.
21Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét
bűneiből.

József pedig az angyal intésére hajlandó volt tervétől elállni, és Máriát várandós állapotában
feleségülvenni. Saját elhatározását meg kellett változtatnia, hogy Isten terve megvalósulhasson.
Ráadásul Máriával kötött házassága elején nem követelte, amihez joga lett volna: megtartóztatta
magát egészen addig, míg Mária megszülte Jézust és zsidók törvénye szerint a szülés után
megtisztult. Mindenben segített Máriának. De a testi kapcsolattal tudott várni.

Alkalmazás:

Isten tervében mi is kaphatunk szerepet. Isten értékeseknek és drágának tart minket. Boldoggá akar
tenni. Meg akar áldani, hogy mi is segítség és áldás lehessünk a másik ember számára.

Mindez akkor valósulhat meg, ha őszinték vagyunk Istennel szemben. Amikor igazat adunk
Istennek, amikor megengedjük, hogy rámutasson bűneinkre, amik a Vele való kapcsolatnak útjában
állnak. Ha kérjük és elfogadjuk bocsánatát, amit Jézus szerzett meg nekünk a kereszten, Isten új
életet ad nekünk. Új távlatokat nyit meg előttünk. Akkor nem feltétlenül a magunk igaza lesz a
legfontosabb, hanem az, hogy Isten útját járjuk. Mert ez az út, ahol a helyünkön érezzük magunkat.

Példa:

Ismerek egy házaspárt, akik évekkel ezelőtt egy balesetben elveszítették tizenéves fiukat. A szülők
Istennél kerestek és találtak menedéket fájdalmukban. Isten megóvta őket az önsajnálat
mélységeitől, és attól, hogy gyászukban elzárkózzanak mások elől. Házuk ajtaja továbbra is nyitva
állt fiuk barátai előtt. Ezek a fiatalok aztán éveken át szívesen jöttek hozzájuk. Náluk öntötték ki a
szívüket. Ez az édesapa és édesanya őket is tudta vígasztalni és támogatni azzal a vígasztalással,
amit ők is egyedül Istentől kaphattak meg.

Befejezés:

Kedves Testvéreim!

Hagyjuk, hogy Isten ebben az ádventben meggyőzzön minket Jézus jelentőségéről. Ő a mi
Szabadítónk is. A mi személyes életünk megoldása. Kérjük, hogy szabadítson meg bennünket és
tegyen késszé, hogy Isten rajtunk keresztül is megvalósíthassa terveit. Ettől lehetünk boldogok.
Adjuk Jézusnak az első helyet az életünkben.
Mert :“nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más
név, amely által üdvözülhetnénk” (Apostolok Cselekedetei 4:12)

Ő az Immánuel. Ha megnyitjuk előtte a szívünket, velünk az Isten!

Van Bolhuis Szabó Emőke
Elhangzott 2019 dec. 8-án Zwolléban
Amen!