Afscheid nemen bestaat niet

Matth 28:18-20

Ben je al eens verliefd geweest? Zo écht verliefd, van je top tot je tenen? Ik hoop het wel… maar als je aan iemand zou moeten uitleggen waarom… dan heb je het moeilijk: “Nou, het is gewoon zo…het is niet uit te leggen… het begon gewoon in mij… en ik blijf steeds aan de ander denken.”

Heb je ooit al geloof ervaren? Zo echt, met heel je wezen? Ik hoop het wel…maar als je aan iemand zou moeten uitleggen wat dat is, en waarom dat zo is…dan krijg je het moeilijk: “Nou, het is gewoon zo… het is niet uit te leggen… het begon in mij te leven… en ik blijf steeds aan de Heere denken.”

Liefde en geloof lijken wel in veel opzichten op elkaar. Op het nóg duidelijker te maken, hier twee voorbeelden van hoe verliefde mensen praten: “Afscheid nemen bestaat niet. Ik ga wel weg maar verlaat je niet.” Tekst nummer twee: “Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” Tekst nummer een, van dezelfde persoon:” Zie, wat onzichtbaar is. Wat je gelooft is waar, open je ogen maar, en dan zal ik bij je zijn. Alles wat jij moet doen, is mij op mijn woord geloven.” Tekst nummer twee, van dezelfde persoon als net: “Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Nog een korte tijd, en de wereld ziet mij niet meer, maar gij ziet mij, want ik leef, en gij zult leven. “ – het eerste, het bekende liefdeslied van Marco Borsato, het tweede, de liefdesverklaring van Jezus Christus, vlak voor Zijn hemelvaart.

En deze gedachte is helemaal niet zo vreemd. In heel veel plekken in de Bijbel staat de relatie tussen God en Zijn volk, en in het verlengde daarvan: tussen Christus en de kerk beschreven als de relatie tussen man en vrouw in het huwelijk. In het Oude Testament wordt het als beeld van het verbond gebruikt, in het Nieuwe Testament voor de zelfopofferende liefde van Christus, die Zijn eigen leven geeft voor Zijn bruid, de kerk.

Maar liefde, zoals wij zagen… betekent ook, dat je niet zonder de ander wilt doorgaan… En dit heeft God precies door Jezus Christus laten zien. Ondanks dat de mens zich van God afkeerde, ondanks dat zijn volk het ook zo vaak deed, is God door Jezus Christus heel dichtbij de mens gekomen. Zo dichtbij als het maar kon. De belofte van Jezus betekende ook dit: Immanuel: God is met ons.

Maar Hemelvaart is de dag waarop wij gedenken dat Jezus is opgevaren ten hemel, en dus afscheid moest nemen van de zijnen…Wat een schok voor de discipelen, die hun Meester net weer teruggekregen hebben uit de dood!

Maar desondanks houdt Jezus van de discipelen, en wil ze troosten. En vanuit deze twee punten zegt Hij de woorden van Mattheus 28: 18-20

(OMDAT IK VAN JULLIE HOUD, EN OMDAT IK WEG MOET GAAN, ZEG IK JULLIE DIT) – Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde – De discipelen wisten al dat Jezus macht heeft over leven en dood. Maar toch is het nu meer. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. En dat betekent dus ook: macht over ons… Willen wij dit wel erkennen van Hem? Vertrouwen wij Hem wel genoeg daarvoor om het te erkennen? Want op deze woorden mag geheel ons geloof rusten. En op deze woorden rust ook alles wat Jezus hierna tegen de discipelen zegt.

(OMDAT IK VAN JULLIE HOUD, EN OMDAT IK WEG MOET GAAN, ZEG IK JULLIE DIT): Gaat dan heen, en maakt alle volken tot mijn discipelen. Om het gemis van hun Meester tegen te kunnen werken, krijgen de discipelen een taak…Zij moeten niet blijven zitten en wachten op de wederkomst van hun Heer, maar erop uitgaan om Zijn liefde te delen met anderen. Mijn vrouw en ik hadden 8 jaar lang een lange afstand (2000 km) relatie. En dat maakte vooral de afscheiden moeilijk. En ze zei na een afscheid vaak tegen mij: ik ben zo blij, dat ik het net na ons afscheid erg druk heb gehad. Want dan hield ik met mijn taken bezig, en niet met het drukkende gevoel van gemis. Dus deze tactiek werkt! Maar natuurlijk, de taak die Jezus aan de discipelen geeft, is meer dan alleen een afleiding. Sterker nog, Hij zegt niet: probeer maar niet aan mij te denken, en dan missen jullie mij niet…maar juist: Hou je bezig met mij!Maar anderen ook tot mijn discipelen! Doop ze in de naam van de Vader, Zoon en Heilige geest, en leer ze om alles te bewaren wat ik jullie heb bevolen. Wat heeft hij ons bevolen? Wat is zijn gebod? “Dat gij elkander liefhebt, gelijk ik u heb liefgehad.”

En als laatste: (OMDAT IK VAN JULLIE HOUD, EN OMDAT IK WEG MOET GAAN, ZEG IK JULLIE DIT:) Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Het wonder wat hier gebeurd is: ik ga wel weg maar verlaat je niet. – Door de inwoning van de Heilige Geest is Hij een persoonlijke Heer en Heiland voor ieder die in Hem gelooft, die Hem liefheeft.

Daar staan ze dan: de discipelen: Jezus verdwijnt voor hun ogen. Eerst kijken ze naar boven, en dan is er in een keer niets meer te zien boven. En ze kijken om zich heen. En ze zien elkaar. Dit is wat voor hen overbleef.

En dan beseffen ze het! Zie! Hier is God aan het werk.Want ook al zien wij de Heer niet meer, wij zien elkáár!En wij mogen weten: Hij is er!

Gemeente, hier zitten wij ook! Net zo als de discipelen. Met een Heer, die wij niet zien, maar die toch tussen ons is. Zoveel houdt Hij van ons! En Hij wil dat wij deze liefde niet voor onszelf behouden, maar aan iedereen, alle volken laten zien. Hij zegt dit, dien alle macht is gegeven in de hemel en op aarde. Hij zegt dit, die door zijn liefde, in leven en dood, tot aan de voleinding van de wereld bij ons is. AMEN

Samenvatting van de preek van Csongor A. Kelemen. Zwolle, 26 mei, 2022