A Bethlehemi Csillag

“Mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének” (Máté, 2:10)

Karácsony szimbólumai közül talán a legjellemzőbb a csillag, amely ott ragyogott a betlehemi jászolbölcső felett, s amely utat mutatott a keleti bölcseknek a Megváltó Krisztus Jézus felé. Mit üzen nekünk – késői Krisztuskeresőknek a betlehemi csillag?
A csillag mindenekelőtt fényt jelent a sötét éjszakában. A csillagok fénye nélkül az éjszaka sötétje nyomasztó lenne. A legnyomasztóbb álmok csillagtalan éjszakákon rémítenek. A betlehemi csillag azt jelenti az emberiségnek, hogy a sötét jövőben van egy fényforrás: Krisztus – a Megváltó és amit Ő jelent: a Megváltás! Krisztus: “Lux in tenebris” – fény a sötétben! Ezt vallották minden korok hívői, s ezt valljuk mi is. Amikor a jövő sötétnek tűnik – nem csak az emberiség előtt, de minden egyes ember előtt is – akkor hangzik az ige biztatása: van fény: Krisztus! Karácsony üzenete ebbőI ez: lássuk meg, hogy Krisztus a világ világossága. A sors bizonytalansága és homálya, sőt még a halál sötétje felett is egy csillag ragyog: az üdvösség, élet, és örökélet csillagfénye: Krisztus! Vajon belevilágit-e a karácsonyi csillag fénye a mi hosszú magyar éjszakánk sötétségébe?

A csillag azután: útmutatás. Régi utazók, sivatagokat átszelő karavánok és tengereken közlekedő hajósok a csillagok szerint tájékozódtak. A csillagok mutatták az utat, amelyen haladniuk kellett, hogy célba érjenek. Ezért a csillag útmutatása az életet jelentette számukra. Ha nappal el is tértek a kitűzött útiránytól, az éjszaka csillagai után mindig megtalálták a helyes irányt. Számukra a sötét, felhős és csillagtalan éjszakánál alig volt nagyobb veszély. A mai emberiség többsége nem a betlehemi csillag után tájékozódik; nem Krisztus által világított utakon jár, hanem láptüzek lidérces villogása, hamis fénye után fut – míglen belevész a mocsár bűzös, fertelmes és halálos mélységébe. Az emberiség ezért veszélyes utakra tévedt, s veszélyes utakon jár: konfrontációk, háborúk, elnyomások, politikai és hegemonisztikus ellentétek a szélhullás szélére sodorták az emberiséget. A kihalt és élettelen bolygók azt mutatják – mondja egy író –, hogy ott valamikor olyan lények élhettek, akik nem tudtak megegyezni egymással s inkább elpusztították világukat önmagukkal együtt. Az istentelenség útja halálos mélység felé viszi az emberiséget! Krisztus fénye nélkül tévelyeg a világ. Sokan elvesztették életük útját és nem találják azt. Ezért van tele a világ útját vesztett emberekkel, csellengőkkel, lézengő lovagokkal, akik nem ott vannak, ahol lenniük kellene, nem azt csinálják, amire küldettek, akik ezért bajt, összevisszaságot és káoszt teremtenek szüntelenül maguk körül – s minél magasabban állnak annál rettenetesebbet – s közben azt hiszik, hogy a legkonstruktívabb munkát végzik: új világot kovácsolnak! Krisztus fénye nélkül vak és tévelygő az ember. Vajon mi azt az utat járjuk-e, amit ez a csillag fénye világít meg?
A csillag – reménységet is jelent, mert világosságot sugároz és utat mutat. Mai világunk tele van reménytelen emberekkel. A legtöbb ember arca: semmitmondó, üres vagy szomorú tekintetet tükröz. A betlehemi csillag reménységet sugároz. A Messiás megszületése azt jelenti, van remény a bűn ellenére, mert Krisztus bűnbocsánatot ad. Van remény reménytelen helyzetekben is, mert Krisztus örök és elveszíthetetlen reménységgel ajándékoz meg. Van remény az életet mosolyogva kezdőnek, a komoly arcú helyét keresőnek s a fájdalmak között elbúcsúzóknak – azoknak ezen élet, ezeknek az örök élet krisztusi reménysége! Templomok tornyán csillag jelképezi a betlehemi csillagot s azt, hogy abban a templomban az ige fénye, útmutatása és irányítása: a reménység és örök élet beszéde hangzik. Vajon akarjuk-e, hogy ez a fény ömöljék ránk, szeretnénk-e, hogy ez a fényözön vegyen körül, akarunk-e a mennyei fény világában járni: a Krisztus fényes csillagának reménysége alatt élni? Ha igen: látogass el templomodba ezen a Karácsonyon; ahol vár a Krisztus fénye, útmutatása és reménysége!
E fényben élni jelenti karácsony igazi lényegének, ajándékának és örömének megtalálását!

Dr. Pungur József, Kanada