Avondmaalsformulier

Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor nu de woorden over de instelling van het Heilig Avondmaal van onze Heer Jezus Christus, zoals de apostel Paulus ze geschreven heeft in  1 Korinthe 11:23-29:

‘De boodschap, die ik heb ontvangen en die ik ook aan jullie heb doorgegeven, gaat over de Heer zelf: In de nacht waarin de Heer Jezus werd verraden, nam Hij het brood, en dankte God. Daarna brak hij het in stukken en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor u, doe dit telkens  opnieuw om mij te gedenken.’
Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond, een verbond dat bekrachtigd wordtdoor mijn bloed . Telkens als u hem drinkt,doe het om mij te gedenken. Want elke keer als u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.’

Wij hebben de woorden van instelling gehoord en voor onzeogenliggen de tekenen die de dood van de Heer verkondigen en ons de genade van God aanbieden. Zo mogen we ons voorbereiden op de terugkomst van de Heer.

Laat ons nu de Heer dankzeggen voor Zijn behoudende genade en onze zonden belijden in gebed:

Here God, wij komen tot U in ons dankgebed. Almachtige God, het is onze een heilige plicht  en een zaligmakend voorrecht om U te loven te allen tijde en overal. Wij loven U, Schepper van hemel en aarde. U hebt de mens gevormd naar uw beeld en U regeert over zichtbare en onzichtbare machten uit Uw liefde. Daarom prijzen wij Uw naam en zeggen: Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vevuld van Zijn majesteit. Eer aan God in de hoogste hemel. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.

Hosanna in de Hoge.

Here Jezus, Lam van God, wij prijzen U. U hebt de zonde van de wereld weg genomen. Heilige Geest, wij loven U. Door U mogen wij het offer van onze Verlosser gedenken.
Help ons onszelf onder ogen te zien, zodat wij kunnen zeggen: Wees mij genadig, doe mijn wandaden teniet, was mij schoon van schuld, reinig mij van mijn zonden.
U bent trouw en vol erbarmen.
Schep,o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.
Amen

Laat ons na het belijden van onze zonden ook ons geloof belijden met de woorden van de Apostolische geloofsbelijdenis.

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag weer opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het lichaam; en een eeuwig leven. Amen.

Ik twijfel niet aan jullie geloof, toch wil ik een aantal vragen stellen – volgens de traditie van onze kerk – waarop jullie met goed geweten en hardop antwoord mogen geven.

Ten eerste: Gelooft u, dat God de mens goed en naar zijn beeld heeft geschapen en dat door de val in zonde de mensheid schuldig staat voor God.
Belijdt u dat wij niet uit eigen kracht voor de troon van God kunnen verschijnen, maar ondergang en dood verdienen?

  • Ja, ik geloof en belijd dit.

Ten tweede: Gelooft u dat God, uit genade en barmhartigheid Zijn Zoon heeft gezonden als mens om voor eens en voorgoed af te rekenen met zonde en dood.
Dat Hij met zijn levensoffer volledige verzoening tussen God en mens heeft gebracht?

  • Ja, ik geloof en belijd dit.

Ten derde: Gelooft u dat God, die Jezus uit de dood opgewekt heeft, ook u zal opwekken en  ons na dit aardse bestaan eeuwig leven zal schenken, door ons op te nemen in Zijn glorie?

  • Ja, ik geloof en belijd dit.

Als wij dit alles geloven, kunnen wij dan beloven dat wij, uit dankbaarheid voor deze genade, ons leven aan de Heer opdragen en hier en nu al leven tot Zijn eer.

  • Ja, dat beloof ik.

Nu mag ik, als dienaar van de Heer Jezus Christus, verkondigen, dat onze zonden vergeven zijn:
Wie in Christus zijn, worden niet meer veroordeeld.
De wet van de Geest die in Jezus Christus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. (Rom.8:1-2)

Kom en neem deel aan de tekenen van Gods liefde en genade.

(het delen van brood en wijn, zingen)

Geliefden, zo heeft de Here Jezus de laatste maaltijd gevierd en zo deden de apostelen, de reformatoren en onze voorouders het. En zo mochten wij het hier en nu doen.
Maar voordat we jullie laten gaan, vragen we jullie:
Laat de zonde niet over jullie heersen maar gedraag je naar je christen-zijn,
zodat niets en niemand jullie weg kan houden van de genade van God.
Wees barmhartig en ootmoedig en geduldig.
Als jullie iets tegen elkaar hebben, vergeeft elkaar dan, zoals Christus jullie heeft vergeven.

Slotgebed

Zegen