Pinksterpreek 2022

Gemeente van Jezus Christus!

Handelingen 2, de 10 Woorden, Romeinen 12, – het is allemaal spannend. Het is belangrijk, dat de zending ook aan haar trekken komt met Pinkste­ren. Gisteren konden honderdduizend pelgrims in Csíkszereda, /Roemenië/ de oproep horen: – Pax et Bonum – Vrede en Goedheid. Precies de boodschap, die wij nu tijdens de oorlogen nodig hebben. De oplossing komt van boven, en een keer zal de Heilige Geest de harten van de betrokkenen raken…!

Misschien is het bekende Handelingen verhaal de goede start. Een verhaal waar allemaal wonderlijke dingen gebeuren: het talenwonder, die windvlaag, vuurtongen op de hoofden.

Hadden we er maar een foto van, of een film…

Maar het Pinksterwonder laat zich niet vastleggen op de gevoelige plaat. Je moet het verstaan met in het hoofd het gebeuren aan de voet van de Sinaï uit Exodus, als de 10 Woorden aan Israël worden gegeven.

Daar waren de donderslagen, het noodweer, vuurflitsen en er werd zo gesproken, dat alle volken het hebben kunnen verstaan.

Deze elementen vinden we ook in Handelingen 2:

Het waait, er zijn de vuurflitsen, de vrome mannen “uit alle volken die onder de hemel wonen”, zijn erbij. Het is van wereldbelang wat er gebeurt…

GEMEENTE,

Er is verbinding met het Exodus verhaal, waar een volk geroepen werd om volk van God te zijn, om voortrekker te zijn, om als een stukje nieuwe mensheid door de wereld te trekken.

De 10 Woorden zijn de weg en de waarheid ten leven, de loper, die voor dit trekkende volk is uitgelegd, de route.

Dat is toen begonnen, duizenden jaren terug… En wat toen begonnen is, raakte de hele wereld.

Israël was het begin, eersteling, kopgroep van een nieuwe wereld.

Een beweging naar buiten. Dat is zending; uitgezaaid worden; verstrooiing; zout in de wereld.

En hier hebben we meteen al iets te pakken van de Romeinen brief, waar Paulus de gemeente oproept om als een Gode welgevallig offer in de wereld te staan.

Dat klinkt niet aantrekkelijk. Het maakt onrustig, we worden confronteert met onszelf, met onze onwil en tekorten en met het niet los willen laten.

Met een onverbeterlijke wil tot zelfhandhaving.

En toch gaat het daarom.

Dat lees ik ook in de 10 woorden, waarin het gaat over het leven van mensen in de geschiedenis.

Zowel in Exodus 20 als in Handelingen 2 gaat het erom dat er een volk van God is, dat in hele concrete daden als een kopgroep op weg is naar de toekomst van God midden in de wereldgeschiedenis.

Het gaat erom dat er te midden van de volken in deze wereld, waarachtige menselijkheid is, een geest van vrede heerst. Dat die geest gaat waaien, onafhankelijk van wapens en embargo’s.

Maar ik zei het al, het maakt onrustig…

Want bij de Geest moet je niet aan iets heel mysterieus denken, maar heel gewoon wat we in onze alledaagse werkelijkheid verstaan onder geest.

Iedereen weet hoe beslissend de geest is in een gezin, in een groep, in een klas op school, in de kerk. Ze is beslissend voor de verhoudingen, de sfeer, hoe het eruit ziet. De geest brengt iets teweeg, brengt in beweging.

Het gaat erom, dat er een volk van God is, dat in haar daden een goede geest verspreidt. Dat wij daarbij worden ingeschakeld, wij die met Paulus mee zeggen: ‘het goede dat we willen doen we niet en het kwade ligt ons meer nabij’.

Het mag een wonder heten, dat het spreken van God en van Jezus door gaat en wel door mensen.

Paulus heeft het lef om dat zo te zeggen op grond van de barmhartigheden die van Godswege zijn bewezen.

In Romeinen 12 wordt een gemeente opgeroepen, worden leefregels gegeven, om kenmerken van de nieuwe levenswandel te laten zien, tot aan het kruis dragen!!!!!!!

Dat sluit aan bij Pinksteren: Pinksteren, het verhaal van Jezus komt nu in actie door mensen

En dat kan.

“Alles wat Jezus gezegd heeft, zal de Heilige Geest ons leren en te binnenbrengen”, zegt Johannes in zijn evangelie, hoofdstuk 14.

Al Gods daden zal Hij ons te verstaan geven, zodat we kun­nen antwoorden en reageren. Het “Gij zult mijn getuigen zijn”, begint hier in vervulling te komen.

We worden in dienst genomen, en gaan met God mee regeren, en dat heeft met alles te maken……

Dat zegt ook Petrus in zijn Paaspreek op die Pinkster­dag.  Nu gaat het beginnen zegt hij:

– uw zonen en dochteren zullen profeteren.

– uw jongelingen zullen gezichten zien

– de ouden zullen dromen dromen

– de dienstknechten en dienstmaagden

Iedereen krijgt het te pakken. Eenieder gaat het zien. Een nieuw begin wordt er gemaakt; vooruitlopen op de toekomst waarvan we dromen.

Het is ons allemaal in handen gegeven. God heeft geen andere handen dan de onze.

Dit project van God via de genade gaven en opdrachten uit Romeinen 12, zijn tot mislukken gedoemd, als ik zie waartoe wij mensen in staat zijn

Zoveel haat,

Zoveel schuld

Zoveel onvergeeflijkheid in de maatschappij, familie en soms ook in de kerk of tussen kerkgemeenschappen…

En toch zijn er steeds weer mensen die zich laten meenemen, aan laten blazen en die zich tot die handen laten maken, die zich voort laten waaien op de adem van God. Mensen, die er niet van af te brengen zijn dat deze wereld van God is en dat ze daarom niet aan haar lot is overgelaten, maar dat alles wat in Jezus aan de orde was nu ook door ons ter hand genomen kan worden:

heel zijn inzet voor vrede en recht,

zijn strijd tegen ziekte en dood,

zijn delen van dat wat voor handen is- genoeg voor iedereen.

Pasen, de dag van opstanding van die ene mens wordt met Pinksteren verbreed. Toegepast aan ons mensen, om dat leven van Jezus voort te zetten en uit te dragen. Een kopgroep van een nieuwe wereld.

— En het is de Geest van God die ons daarbij bezielt.

Die Geest wordt aan de gemeente gegeven:    “Hij giet zijn Geest in overvloed op vlees en bloed”

—En hoe meer mensen zich durven laten bezielen en willen uitwaaien over de aarde des te meer kans lopen we het op te merken. Er worden koplopers gevraagd, die de on-geest willen uitbannen, die willen leren wat het betekent om de aarde in gerechtigheid te bewonen en die de vrede na streven, niet gelijk de wereld die wil, met torens en machtseven­wichten, maar die zich willen laten uitzenden, uitzaaien als zaad op de akker van de wereld.

De Here God durft wel wat met ons aan in Zwolle en in de brede wereld met Pinksteren, 2022. Amen

Vertaling van een preek van János M. Hermán, verkondigd te Zwolle, 5 juni 2022
Vertaling is gemaakt door Hannie Hermán Mostert.